ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学费

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学费-, *学费*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition, #6,532 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only that, but he gave his school money to his brother, Harry, and sent him to college.[CN] 不仅如此,他把自己的学费都给了弟弟哈里 送他去念大学 It's a Wonderful Life (1946)
So he worked hard and remitted your schooling expenses.[CN] 所以他努力工作... ...给你付学费... Floating Weeds (1959)
Please? , I'l show you.[CN] 你的学费我保证帮你付 Taki no shiraito (1933)
A student who I pedged my life to supportng,[CN] 曾用性命发誓要为他寄送学费 Taki no shiraito (1933)
Why don't you pay tuition?[CN] 你为什么不付学费呢? The Children's Hour (1961)
At least the universities won't cost us as much, with overseas students paying fees covering education costs.[CN] 好吧 至少本科教育开支有所减少 At least the universities won't cost us as much, 外国学生学费抵了教育开支 with overseas students paying fees covering education costs. Doing the Honours (1981)
"l n arrears n tuition payments, I 've decided to work,[CN] 早先因拖欠了学费 Taki no shiraito (1933)
If only just your tuition.[CN] 你的学费我帮你出 Taki no shiraito (1933)
Tomorrow you give me lessons, and I give you your money back.[CN] 明天你再 教我一天,我就把学费给你 The Young Lions (1958)
- I mean, education and everything?[CN] - 我是说所有的费用 包括学费 'G' Men (1935)
And when there was no longer any money, I was forced to give it up... because we have no free university here.[CN] 但是我没钱,所以最后只能放弃... 因为我们这里没有不收学费的大学 The Young Lions (1958)
To save money.[CN] 说只是打工赚学费而已 Floating Weeds (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top