ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学识

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学识-, *学识*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, / ] erudition; scholarly knowledge, #20,575 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain Loddon, when you were questioned by my learned friend,[CN] 洛登上尉,当你在被我 卓有学识的朋友质询时 Libel (1959)
You're well-read, well-dressed, snoozing away in a public street.[CN] 你学识好 衣着光鲜 You're well -read, well -dressed, Roman Holiday (1953)
Thousands of years of building, rebuilding, creating and re-creating... so you can let it crumble to dust![CN] 数千年来不断的研究创造 你们却让这些学识灰飞烟灭 The Time Machine (1960)
Simple men without education?[CN] 没学识的普通人? To Catch a Thief (1955)
-Such breadth of knowledge.[CN] 他学识广博 Sophie's Choice (1982)
You are determined to relinquish everything for wisdom. Why?[CN] 你为了你的学识放弃所有的事,为什么? Arabian Nights (1974)
Think of the strain involved by his prodigious feat.[CN] 他以能说善道的口才表达学识 The 39 Steps (1935)
- Really my Lord, my learned friend does more credit to his heart than to his head.[CN] -庭上,我卓有学识的朋友 更在乎心灵的纯净 而非思维的敏捷 Libel (1959)
You're not going to work with me, Professor, if that is the extent of your knowledge.[CN] 你不是来和我一起工作的 教授 如果这就是你学识的广度 Torn Curtain (1966)
I will never learn as much as him.[CN] 我永远也不能像他那样有学识 The Enigma of Kaspar Hauser (1974)
To compare with my student Zaizen's educational background skills,[CN] 比起我门下 财前的卑劣学识与技术 The Great White Tower (1966)
My learned friend highly recommends the trout.[CN] 我那卓有学识的朋友 强烈推荐鲑鳟鱼 Libel (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top