ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学徒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学徒-, *学徒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice, #23,502 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学徒[がくと, gakuto] (n) student; follower; students and pupils; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were an apprentice in upholstery.[CN] 我以为你是个室内装潢的学徒 The Devil Strikes at Night (1957)
You were a very apt pupil.[CN] 你是个很聪明的学徒 Vertigo (1958)
They say I ought to spend a couple of years as an apprentice or go to a trade school.[CN] 他们说我必须花上两年时间来当学徒 The Best Years of Our Lives (1946)
Now I think you've served your apprenticeship.[CN] 现在我想你学徒结束了 Uden en trævl (1968)
My uncle arranged for my apprenticeship with a well-known couturier.[CN] 我叔叔安排我当一位著名女裁缝师的学徒 The Trouble with Angels (1966)
You were a very apt pupil, too, weren't you?[CN] 你也是个聪明的学徒,是不是? Vertigo (1958)
Why on earth did I make you my apprentice?[CN] 我不明白怎么收了你当学徒 Andrei Rublev (1966)
Plenty of apprentices and not one of them brainy.[CN] 学徒有的是 没有一个中用的 Andrei Rublev (1966)
Yankel, the fat one, is apprenticed to a carpenter.[CN] 杨可,胖的这个,在木匠那边当学徒 Fiddler on the Roof (1971)
Our sister Isabetta is sleeping with the Sicilian apprentice.[CN] 我们姐姐跟西西丽娜的学徒睡觉 The Decameron (1971)
I'm completing a nursing apprenticeship at the Red Cross hospital.[CN] 我在红十字会医院完成了护士学徒的工作 The Devil Strikes at Night (1957)
"APPRENTICE WANTED"[CN] 收学徒 The Young and the Damned (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top