ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

失当

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -失当-, *失当*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, / ] inappropriate; improper, #49,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel it and admit it.[CN] 我也感觉到了 我承认是有些失当 The Adventures of Sherlock Holmes (1984)
On the charge of conduct unbecoming an officer, the court finds the defendant not guilty.[CN] 就行为失当... 本庭判被告无罪 Rules of Engagement (2000)
Conduct unbecoming an officer.[CN] 行为失当 Rules of Engagement (2000)
The cure forjuvenile delinquency is... an education in the dangers and consequences... of breaking the time-tested rules... laid down for the regulation of human conduct.[CN] 防止年轻人行为失当的方法是 教育他们危险和后果 不能违反长久以来的规则 Kinsey (2004)
This affair has been deplorably handled.[CN] 这件事情处理得很失当 The Adventures of Sherlock Holmes (1984)
The improper and unlawful execution of an act that is in itself proper and lawful.[CN] 就是失当并非法执行了 一个 自身具适当性和合法性的行动 Episode #2.10 (1990)
Your conclusions were all wrong.[CN] 你的结论错了 哈尔西战术失当 Your conclusions were all wrong, Ryan. The Hunt for Red October (1990)
That's just grossly inappropriate.[CN] 你的用词严重失当 Hot Fuzz (2007)
And nought so good but strained from that fair use, revolts from true birth, stumbling on abuse.[CN] 而最纯美的良谷嘉禾 失当使用也能残害身心 Romeo + Juliet (1996)
Misfeasance?[CN] 行为失当吗? Episode #2.10 (1990)
Internal Aftairs is responsible tor investigating... incidents or allegations ot misconduct... involving sworn officers and civilian employees of the District of Columbia.[CN] 政风小组的工作 是调查哥伦比亚区警局内 警员及职员的 行为失当或犯罪事实 Random Hearts (1999)
You're facing a general court-martial... and charged with violation ofat least three articles... everything from "breach of peace" to "conduct unbecoming".[CN] 你要上军事法庭 你被控起码三条罪 破坏和平、行为失当 Rules of Engagement (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top