ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天鹅

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天鹅-, *天鹅*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
天鹅[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ] แปล

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天鹅[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ, / ] swan, #9,098 [Add to Longdo]
天鹅[tiān é zuò, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Cygnus (constellation), #187,388 [Add to Longdo]
天鹅[Tiān é Hú, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄏㄨˊ, / ] Swan Lake, #656,085 [Add to Longdo]
天鹅[xiǎo tiān é, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄢ ㄜˊ, / ] tundra swan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And have you had any difficulty getting into our velvet rope restaurants?[CN] 你去那个铺着天鹅绒的餐厅没什么困难吧 Rope (1948)
We haven't been to the movies since we saw Dream Girl.[CN] 自从《炫舞天鹅》之后我们再也没有去过电影院了 Summer with Monika (1953)
Feathery wings like a swan's.[CN] 像天鹅似的翅膀 Last Year at Marienbad (1961)
Red velvet. It's that or nothing.[CN] 我想要红天鹅绒的,其它的我什么不要 Contempt (1963)
You'll have a red velvet coat with silver buckles on your shoes.[CN] 你将会有一件红色的天鹅绒的外套 还有有银扣子的鞋 Wuthering Heights (1939)
And swans and peacocks and... unicorns.[CN] 还有天鹅 孔雀和... 独角兽 Irma la Douce (1963)
Swan ...[CN] 天鹅... Detective Conan: Quarter of Silence (2011)
So the white swan pretended hard enough... and, all of a sudden, he was changed into a little boy.[CN] 所以那白天鹅便集中精神... 突然,他变成了一个小男孩 The Naked Kiss (1964)
It's not marabou, it's swan.[CN] 它不是鹳毛 是天鹅 Dédée d'Anvers (1948)
So the old man said, "White swan..."[CN] 那个老人说 白天鹅... The Naked Kiss (1964)
You wouldn't think that once I had skin like velvet.[CN] 你不会想到我曾经 也有像天鹅绒一样的皮肤 The Scarlet Empress (1934)
This has the power of an eagle, the- the grace of a swan.[CN] 下蛋? 它具有鹰的力量 天鹅的优雅 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top