ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大发雷霆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大发雷霆-, *大发雷霆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大发雷霆[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] extremely angry, #41,929 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He sounds like he's finally gone through the roof.[CN] 他听上去在大发雷霆 A Face in the Crowd (1957)
Tracy'll hit the ceiling.[CN] 特蕾西会大发雷霆 High Society (1956)
- I'm busy. - He's frothing at the mouth.[CN] 他正在大发雷霆 Sabrina (1954)
If I tell you, you'll be furious.[CN] 如果我告诉你 你会大发雷霆 Come Dance with Me! (1959)
This Spaniard, "Manguel"... he was furious with Maria Gambrelli.[CN] 这个西班牙人"米怪尔" 他对玛丽亚甘柏瑞里大发雷霆 A Shot in the Dark (1964)
Brewster is screaming because we didn't get Raven.[CN] 布儒斯特因为我们没有抓到雷文大发雷霆 Brewster is screaming because we didn't get Raven. This Gun for Hire (1942)
He was furious. By the time I could've been put in a tropical-island mood,[CN] 他大发雷霆 那个时候我的情绪不是那么 糟糕了 Sweet Smell of Success (1957)
I .. I bought some clothes the other day and it made him terribly angry.[CN] 之前我买了几件衣服,他就大发雷霆 Too Late for Tears (1949)
- Mrs. Danvers must be furious with me. - Hang Mrs. Danvers.[CN] 丹弗斯太太肯定要对我大发雷霆 Rebecca (1940)
He'll read it and he'll get pissed off...[CN] 但我知道他会如何反应 他会看 他会大发雷霆 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Sonny's running wild.[CN] 开始大发雷霆 The Godfather (1972)
Daddy has a fit every time I order anything... with Russian dressing.[CN] 每当我点带有俄式沙拉酱的东西时 爸爸总会大发雷霆 One, Two, Three (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top