ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

备用钥匙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -备用钥匙-, *备用钥匙*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Wait! We have a copy of your key.[CN] -等等,我们有一把你家的备用钥匙 The One Where Underdog Gets Away (1994)
Well, see, that's the thing about hide-a-keys.[CN] 这就是备用钥匙的问题 Sweet Home Alabama (2002)
If you've got a spare set of keys, you're all right. So you can piss off.[CN] 如果你有备用钥匙,那就没问题了,你可以滚蛋了 Deep End (1970)
Albert. - May I please have our house key?[CN] 艾伯特 能不能把备用钥匙给我 A Perfect Murder (1998)
Sorry. I should just give you a spare key.[CN] 不好意思,我应该给你一把备用钥匙 The Apartment (1998)
Have you got a spare set of keys or haven't you?[CN] 你有备用钥匙,不是吗? Deep End (1970)
Hey, Marie, have you got an extra key?[CN] 嘿,玛丽,你有没有备用钥匙 The Best Years of Our Lives (1946)
- Give me the keys. There's no alarm on those.[CN] 里面没有遥控锁 嘿,你有备用钥匙吗? Metro (1997)
Okay, Tim, I'm picking up the hide-a-key.[CN] 我要用备用钥匙 My Favorite Martian (1999)
Look in that cabinet right there.[CN] 你得找备用钥匙,所有的权利? 你看在内阁就在那里。 Titanic (1997)
When you lock somebody out, make sure they don't know where the spare key is.[CN] 你把人锁在外面时 要确定他们不知道 备用钥匙藏哪 Sweet Home Alabama (2002)
I'll get some extra keys made.[CN] 我打份备用钥匙给你 Neverending Battle (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top