ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

壕沟

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壕沟-, *壕沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not the moats.[CN] 不是壕沟 Twilight (2008)
- - Yes, the first here crept out the ditch.[CN] -是的,壕沟的第一个弯道 The Objective (2008)
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.[CN] 无论在地面壕沟内 还是在万里之上的空中 都有数百万年轻战士死于无止境的搏斗 Flyboys (2006)
All the stumps and debris were used to fill in the trenches.[CN] 树桩、破瓦,所有乱七八糟的... 都被用来把壕沟填平了 A Very Long Engagement (2004)
We're not building a fricking moat in our yard.[CN] 我可不想在院子里 建什么干草壕沟 The Whole Ten Yards (2004)
What did you expect, coffins and dungeons and moats?[CN] 你以为是什么样的? 棺材 地牢 还是壕沟? Twilight (2008)
We had half the world in trenches, crawling through the mud[CN] 我们到处都挖了壕沟 在淤泥中匍匐前进 Hitler: The Rise of Evil (2003)
¤Digthroughthe ditches and burn through the witches ¤[CN] 挖壕沟 烧女巫 The Box: Part 1 (2002)
No, not the moats.[CN] 不 不是壕沟 Twilight (2008)
Like a moat to keep out your enemies.[CN] 就像抵御敌人的壕沟 Riding the Bullet (2004)
I'll finally get around to building that moat.[CN] 我终于得建那条壕沟 The Whole Ten Yards (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top