ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堤-, *堤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堤, dī, ㄉㄧ] dike
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,464

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧ, ] dike, #8,961 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧ, / ] dike, #8,961 [Add to Longdo]
[dī fáng, ㄉㄧ ㄈㄤˊ, ] dike; embankment; levee, #28,776 [Add to Longdo]
[dī bà, ㄉㄧ ㄅㄚˋ, / ] dam, #30,111 [Add to Longdo]
[dī àn, ㄉㄧ ㄢˋ, ] embankment; bank; levee, #41,546 [Add to Longdo]
[jué dī, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧ, / ] dam burst; breach of dike, #47,360 [Add to Longdo]
防波[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, ] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone, #80,408 [Add to Longdo]
千里之,溃于蚁穴[qiān lǐ zhī dī, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄓ ㄉㄧ, kui4 yu2 yi3 xue2, / ] an ant hole causing the collapse of a great dike (谚语 proverb); fig. huge damage from a moment's negligence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つつみ, tsutsumi] (n) bank; embankment; dike; (P) [Add to Longdo]
を築く[つつみをきずく, tsutsumiwokizuku] (exp,v5k) to build an embankment [Add to Longdo]
[ていぼう, teibou] (n,vs) bank; weir; embankment; levee; (P) [Add to Longdo]
防を築く[ていぼうをきずく, teibouwokizuku] (exp,v5k) to construct an embankment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rain compelled the water to run over the banks.雨のため水は防からあふれて流れた。
The children slid down the bank.子供たちは防をすべりおりた。
The water ran over the banks.水は防を越えた。
A bank was built to keep back the water of the river.川の水をせき止めるために防が建設された。
The levee kept the floodwater back.防が洪水を防いだ。
The bank secured the city from a flood.防が都市を洪水から守ってくれた。
The waves dashed against the seawall.波が激しく防波にぶつかった。
They strengthened the embankments to secure the village against floods.彼らは村を洪水から守るために防を補強した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't make me drop a house on you. ZOE:[JA] 家ごとお前の上に 落としてやるわよ 防が決壊した時 Bitchcraft (2013)
Well, we'll dig a waterway and flood the farm[CN] 拆引水要花一天 Seven Samurai (1954)
Send Glennon up the embankment.[CN] 派格伦农去上 马上 长官 Send Glennon up the embankment. This Gun for Hire (1942)
Concentrate fire over the lower bank.[JA] 砲撃を下の上に集中しろ! How to Train Your Dragon (2010)
"His name is the Baron Saint Fontanel".[CN] "他叫做巴伦圣方纳" Sabrina (1954)
But none of the grit or steel that acts as a bulwark against this... these horrors of this world.[JA] でもこれに対する 防波 ─ 砂や鋼などないのよ... この恐怖の世界には Halloween: Part 2 (2011)
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.[JA] 科学者達が正確に予測するように ニューオリンズでどれくらいの 規模の防決壊を起こすか 正確に測定しました An Inconvenient Truth (2006)
Ever been to the big seawall?[JA] 方魚津(パンオジン)の防波を ご存じですか? Friend 2 (2013)
He was going to come back with the bus drivers, but then the levees broke and...[JA] バスの運転手と戻るはずだったけど 防が破壊されて... Hours (2013)
Terre Haute.[CN] 印地安那州 尔荷特市 The Prowler (1951)
Out to the right, down the embankment steps, the other end of the building.[CN] 出去往右,就在坝的下面 大厦的另一末端 Night and the City (1950)
The drunk Russians on the embankment at 7 and 8 o'clock.[JA] 酔ってロシアに 7と8時に防。 Mission: Impossible (1996)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つつみ, tsutsumi] -Damm, -Deich [Add to Longdo]
[ていぼう, teibou] -Deich, -Damm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top