ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国民

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国民-, *国民*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国民[guó mín, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] national, #5,434 [Add to Longdo]
国民[Guó mín dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Guomintang or Kuomintang; nationalist party; KMT, #3,639 [Add to Longdo]
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross national product; gross domestic product (GDP), #23,717 [Add to Longdo]
国民政府[Guó mín zhèng fǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] Nationalist government 1920s-1949 under Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石, #27,566 [Add to Longdo]
国民革命军[Guó mín Gé mìng jūn, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, / ] National Revolutionary Army, #55,705 [Add to Longdo]
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang, #75,315 [Add to Longdo]
国民主促进会[Zhōng guó Mín zhǔ Cù jìn huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Association for Promoting Democracy [Add to Longdo]
国民主同盟[Zhōng guó Mín zhǔ Tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] China Democratic League [Add to Longdo]
国民主建国会[Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Democratic National Construction Association [Add to Longdo]
国民[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国民[こくみん, kokumin] (n) ประชาชน,ประชากร

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民[こくみん, kokumin] (n) nation; nationality; people; citizen; (P) [Add to Longdo]
国民の休日[こくみんのきゅうじつ, kokuminnokyuujitsu] (n) national holiday (by law, any weekday that falls between two other national holidays) [Add to Longdo]
国民の祝日[こくみんのしゅくじつ, kokuminnoshukujitsu] (exp) public holidays; national holidays [Add to Longdo]
国民可処分所得[こくみんかしょぶんしょとく, kokuminkashobunshotoku] (n) national disposable income [Add to Longdo]
国民皆兵[こくみんかいへい, kokuminkaihei] (n) universal conscription [Add to Longdo]
国民皆保険[こくみんかいほけん, kokuminkaihoken] (n) medical insurance for the whole nation [Add to Longdo]
国民学校[こくみんがっこう, kokumingakkou] (n) elementary school (in an educational system operated in Japan between 1941 and 1947) [Add to Longdo]
国民感情[こくみんかんじょう, kokuminkanjou] (n) national mood; national sentiment; national feeling [Add to Longdo]
国民議会[こくみんぎかい, kokumingikai] (n) national assembly (esp. France) [Add to Longdo]
国民休暇村[こくみんきゅうかむら, kokuminkyuukamura] (n) national vacation village [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国民はクリントン氏を大統領に選んだ。
Americans on the whole are a talkative people.アメリカ人は概しておしゃべりな国民である。
The Americans are an aggressive people.アメリカ人は積極的な国民である。
The Americans are a democratic people.アメリカ人は民主的な国民である。
The English are said to be a practical people.イギリス人は、実際的な国民だと言われている。
The English are a hardy people.イギリス人は我慢強い国民だ。
The English are said to be a practical people.イギリス人は現実的な国民であると言われている。
The English set a high value on freedom.イギリス人は自由を尊ぶ国民である。
The English are a practical people.イギリス人は実際的な国民だ。
The English are a polite people.イギリス人は礼儀正しい国民である。
Kilby applied Emmet's theory to his investigation of the referendum held in Greece in 1948.キルビーは1948年のギリシャ国民投票にエメット理論を適用した。
This does not mean that they have nothing in common with other peoples.このことは彼等が他の諸国民と何も共通点がないことを意味するものではない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's being interviewed by a famous idol.[JA] 国民的アイドルとの対談 Absolute (2017)
The first thing they did, to accomplish their takeover,was convince the secretary of state, to lie to the American people.[CN] 为了完成他们接管美国政府,他们做的第一件事是说服部长大臣对美国民众撒谎 America: Freedom to Fascism (2006)
Hmm, Fires. And I am from the National Health Inspectors...[CN] 凡尔斯,我是国民医疗服务的调查员... The Gang Solves the North Korea Situation (2007)
She's a member of a nationally famous girl idol group.[JA] 国民的人気アイドルグループの メンバーよ Values (2017)
If you pass, Ascoli will win the Nationals.[CN] 如果通过, 阿斯科利将赢得国民 Notte prima degli esami (2006)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[JA] 本当にいいのか? 長期間だし 正直に言うと最近のライブは 国民戦線からにらまれてる Smell the Weakness (2017)
- your National Insurance number.[JA] あなたの国民保険番号を Close Encounters (2017)
-My name is Charles, and Im here to submit(serve? ) this complaint from behalf of American people.[CN] ―我是Charles,我在这里代表美国民众的利益递交这份投诉 America: Freedom to Fascism (2006)
Near a battlefield themselves.[JA] 国民にだ The Flag House (2017)
[man on mic] We live in the greatest country in the world today, and that gives us the right to choose what we do on a Saturday night.[JA] 世界一 偉大な国アメリカでは 土曜に何をするか 国民に選ぶ権利がある Barbecue (2017)
As always, the people are right.[JA] いつものように 国民には権利がある The Flag House (2017)
People despise that,[JA] 国民は軽蔑している The Flag House (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国民[こくみん, kokumin] Nation, Volk, Buerger [Add to Longdo]
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (japanische) Volksherberge [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top