ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国母

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国母-, *国母*
Japanese-English: EDICT Dictionary
国母[こくぼ, kokubo] (n) empress; empress dowager [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Memphis Belle calling Mother and Country.[CN] 孟菲斯美女号呼叫祖国母亲号 Memphis Belle (1990)
Mother and Country.[CN] 祖国母亲号 Memphis Belle (1990)
Please, mother Eva[CN] 国母伊娃 求求你吧 Evita (1996)
Why cannot German mothers be allowed to express their emotions?[CN] 为什么不能允许德国母亲们表达她们的情绪呢? Palermo or Wolfsburg (1980)
Mother and Country calling Memphis Belle. Come in.[CN] 祖国母亲号呼叫孟菲斯美女号 Memphis Belle (1990)
-The waist of Mother and Country got him.[CN] 是祖国母亲号的左机枪手打中的 Memphis Belle (1990)
You know what that means. You could be the successor's mother.[CN] 如果你生个男孩,你就会是国母 Tokugawa Matrilineage (1968)
Exactly like you. Please,[CN] 国母伊娃 求求你吧 Evita (1996)
How many chutes from Mother and Country?[CN] 祖国母亲号上有几个人跳伞了? Memphis Belle (1990)
Mother and Country calling Memphis Belle.[CN] 祖国母亲号呼叫孟菲斯美女号 Memphis Belle (1990)
Mother and Country, come in![CN] 祖国母亲号,请回答 Memphis Belle (1990)
-Yeah. Mother and Country. -Mother and Country![CN] 是的,祖国母亲号 Memphis Belle (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top