ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国全土

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国全土-, *国全土*
Japanese-English: EDICT Dictionary
国全土[こくぜんど, kokuzendo] (n) the whole nation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Throughout the United State large numbers of young people enter college every year.国全土では毎年膨大な数の若者が大学にはいる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...surgical teams all over the States.[JA] 米国全土から外科医を 集めろ The Human Centipede III (Final Sequence) (2015)
With the weapon by my side, all of China will bow before me.[JA] 私の傍らの兵器で、中国全土が 私に服従するであろう Kung Fu Panda 2 (2011)
Two women to despise me and a whole kingdom to join them.[JA] 二人の女は私を軽蔑し 王国全土は二人に加勢するだろう The Bear and the Maiden Fair (2013)
All of the thirty-six nations have acquiesced[JA] 三十六カ国全土が黙諾した Dragon Blade (2015)
You'll have two women and a whole kingdom of your own.[JA] 二人の女を得て王国全土を得るんだ The Bear and the Maiden Fair (2013)
Seoul, all of South Korea could fall within 72 hours, sir.[JA] 韓国全土は72時間 で落ちます Olympus Has Fallen (2013)
There was an emperor whose greed brought deep suffering to all of China.[JA] 欲の深い皇帝がいた 中国全土に深い苦しみをもたらした The Great Wall (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top