ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

围困

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -围困-, *围困*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围困[wéi kùn, ㄨㄟˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] to besiege, #22,553 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unable to take Tobruk by direct assault, Rommel prepared to besiege it.[CN] 无法通过直接攻击夺取托布鲁克, 隆美尔准备围困 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
- hemmed in by the Boers?[CN] 被布尔人围困在那里 Cavalcade (1933)
The American troops besieged at Bataan had no air support, were short of medical supplies and their morale was poor.[CN] 被围困在巴丹的美国部队没有空中支援, 缺乏医疗用品 他们的士气也很低迷 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
Soviet troops went over to the offensive and closed a ring around Von Paulusís group of German fascist armies totaling 330 thousand men who had been besieging Stalingrad for over 4 months.[CN] 包围了33万德军 这是围困斯大林格勒 四个月之久的鲍利斯集群 Goryachiy sneg (1972)
And you say you're from Leningrad and been under the siege...[CN] 你还是个列宁格勒人 经历过围困的... The Mirror (1975)
It could not go and leave my mother and my mother-in-law here in the surrounded city.[CN] 但我拒绝了 因为我不能把我母亲和他母亲, 也就是我婆婆留在这被围困的城市里 Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
Our concern is that von Rundstedt... has the 101st Airborne trapped here at Bastogne.[CN] 我军7500人被迫投降 我们最紧急的是伦德斯特在巴斯通尼围困第101空降师 Patton (1970)
Instead of this, they had followed stops West, and the more if moved away more it grew in the distance between Germans besieged in Estalingrado e its pretense rescuers.[CN] 相反,他们的军队向西推进, 而他们推进得越远, 被围困在斯大林格勒的德国人和 他们可能的救兵之间的缺口就变得越大 Stalingrad: June 1942-February 1943 (1974)
The wall continued.[CN] 围困在继续 Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
They are completely cut off by the tide.[CN] 他们被潮水围困 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
So, after 242 days ended the siege of Tobruk.[CN] 经历了242天的苦战后, 对托布鲁克的围困终于解除了. The Desert Rats (1953)
His parents died during the siege.[CN] 他的父母在围困中死了 The Mirror (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top