ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

咀嚼

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咀嚼-, *咀嚼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咀嚼[jǔ jué, ㄐㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, ] chew, #16,611 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]
咀嚼運動[そしゃくうんどう, soshakuundou] (n) mastication [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃくきん, soshakukin] (n) muscle of mastication [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just chewing.[CN] 我在咀嚼. The Great Dictator (1940)
Chew your old man out.[CN] 咀嚼你的老男人了。 Norma Rae (1979)
He chooses them and he chews them...[CN] 他选择它们也咀嚼它们 Singin' in the Rain (1952)
I think I hear the Trench sisters chewing.[CN] 我认为我听到 渠姊妹咀嚼 Rosemary's Baby (1968)
- No, thanks. Chew tobacco.[CN] -不了 谢谢 咀嚼香烟 Midnight Cowboy (1969)
Chew it![JA] 咀嚼や! Rescue Dawn (2006)
Difficulty in chewing and swallowing.[JA] 咀嚼や飲み込みが困難になります。 Episode #1.3 (2012)
He chews them and he chooses them.[CN] 他咀嚼它们也选择它们 Singin' in the Rain (1952)
He's able to munch with them all day long. Yum! Yum![CN] 他能用它们每天咀嚼 咪啊咪啊 1900 (1976)
One slug chewed up the liver.[CN] 一个蛞蝓咀嚼肝脏。 Death Wish (1974)
She threw her drink my ce because she didn't know what "masticate" meant.[JA] ぼくはジャケットに ドリンクをかけられた 彼女はぼくの「咀嚼」の意味を 理解してくれなかった The Lady on the List (2013)
- Don't you ever chew, Tony?[CN] - 你从不咀嚼吗,托尼? Saturday Night Fever (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top