ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

吃醋

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -吃醋-, *吃醋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]
争风吃醋[zhēng fēng chī cù, ㄓㄥ ㄈㄥ ㄔ ㄘㄨˋ, / ] to rival sb for the affection of a man or woman; to be jealous of a rival in a love affair, #57,091 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonsense, I never turn down a big fee. Then or now.[CN] "我正考虑,但不知你是否吃醋" The Paradine Case (1947)
No. No, I'm not jealous.[CN] 不 我没吃醋 Design for Living (1933)
Is he jealous of your music, these hours you spend away from him?[CN] 你来练唱他会不会吃醋 离开他这么久的时间 Gaslight (1944)
Are you jealous?[CN] 你吃醋 Design for Living (1933)
I have an evil temper today, and I'm jealous.[CN] 我今天脾气不好,我吃醋 For Whom the Bell Tolls (1943)
Now, Michael, don't tell me you are still jealous of her.[CN] 麦克 不要告诉我你还为她吃醋 Romance on the High Seas (1948)
Lloyd, I want you to be big about this.[CN] 洛依,别吃醋 All About Eve (1950)
To intimate anything else spells a paranoiac insecurity that you should be ashamed of.[CN] 我认为你的无理取闹 并不是吃醋的表现,只表现出 你极度缺乏安全感,你该感到惭愧 All About Eve (1950)
I was sore because he could offer you the kind of life I can't give you.[CN] 我吃醋因为他能提供你 我不能提供你的生活 His Girl Friday (1940)
Well, I can't say I blame him.[CN] 他会吃醋? 我根本无权指责他 Rebecca (1940)
You said in one of your more acid moments, Ruth... that I'd been hagridden all my life.[CN] 露丝.你在吃醋时说过 我会一生被恶梦困扰 Blithe Spirit (1945)
Nah, turn off the green lights. You remember her.[CN] 别吃醋了,你记得她的 Raw Deal (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top