ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

史官

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -史官-, *史官*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史官[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, ] scribe; court recorder; historian; also translated as historiographer, #61,879 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
史官[しかん, shikan] (n) chronicler [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And even insulted the royal historian - I'm a shoeshiner?[CN] 更厚颜无耻 迁怒史官 我是馋臣 Adventure of the King (2010)
The loyal Lord Sima did not compromise[CN] 忠直史官决不就范 Adventure of the King (2010)
As the royal historian[CN] 我身为史官 Adventure of the King (2010)
Lord Sima is faithfully doing his duties[CN] 史官司马西尽忠职守 Adventure of the King (2010)
Don't think that I won't dare offend you[CN] 别以为你是史官就很了不起 Adventure of the King (2010)
The latter refuses to retreat[CN] 铁笔史官,誓不低头! Adventure of the King (2010)
It has nothing to do with the royal historian[CN] 一切与史官无关! Adventure of the King (2010)
He destroyed the records of historians.[CN] 她销毁了史官的记录 The Dragon Pearl (2011)
Every Greek historian and every scribe shall have their eyes put out and their tongues cut from their mouths.[CN] 所有的希腊史学家和史官... 都将被挖眼割舌 300 (2006)
The honest royal historian[CN] 正直史官 Adventure of the King (2010)
Please rise, Lord Sima[CN] 史官免礼,平身 Adventure of the King (2010)
As reported, he died of liver disease.[CN] 正如史官记载 先帝死于肝疾 Detective Dee: The Mystery of the Phantom Flame (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top