ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

台帳

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -台帳-, *台帳*
Japanese-English: EDICT Dictionary
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, Zambrano, where did you hide that ledger?[JA] よし ザンブラノ どこに台帳を隠した? Bury the Lede (2012)
If that's what it says. Can I check one of these volumes out?[JA] 台帳の貸し出しは? Chinatown (1974)
His bookie gave us the name of a couple local guys he introduced Arndt to, and we're checking it out.[JA] 台帳に 彼が紹介された 2人の男の名があり それを調べてる Many Happy Returns (2012)
And I'll search Zambrano's digital footprint, see if I can find out where he hid the ledger with the boss' name in it.[JA] 今ザンブラノのデータを追跡して ボスの名がある台帳を 何処に隠したか探してる Bury the Lede (2012)
He'd only turn over the ledger once he'd sign an immunity deal, and the paperwork came through tonight.[JA] 免責書に署名するだけで 台帳は受け取れるはずだった 私が整理してた書類とは そのことだ Bury the Lede (2012)
I'd guess that they're the ones that told HR's boss about Zambrano's ledger.[JA] 彼らが台帳のことを HRのボスに漏らしたのだろう Bury the Lede (2012)
When he realized what he was holding, he called the FBI.[JA] 台帳の内容を知り 我々を呼んだ Bury the Lede (2012)
She's looking for that HR ledger.[JA] HRの台帳を探す気だ Bury the Lede (2012)
And he kept records...[JA] 彼は記録を残してた 台帳 Bury the Lede (2012)
Could you tell me where the plat books for the northwest valley are?[JA] 北西部の農地の 土地台帳はどこです Chinatown (1974)
Chris Zambrano found that ledger.[JA] ザンブラノはその台帳を見つけた Bury the Lede (2012)
She's double-checking with payroll now.[JA] 彼女は給与台帳を調査中よ Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top