ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

召募

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -召募-, *召募*
Japanese-English: EDICT Dictionary
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not easy to recruit new troops after Stockholm.[CN] 在斯德哥尔摩 (大使馆事件) 之后 很难再召募新人了 The Baader Meinhof Complex (2008)
-He's the man we need. I'll enlist him.[CN] 他是我们需要的人 我要召募 The Adventures of Robin Hood (1938)
I... have ordered conscription, sir, assembled and ready to depart.[CN] 我已下令召募民兵,准备撤退 Braveheart (1995)
"Don't enlist him.[CN] 别召募他,对南方而言 The General (1926)
You should meet my ex. He's a scout for the Devils. Give me your Palm.[CN] 你应该见见我的前男友 他是恶魔队的召募人,电脑给我... Little Black Book (2004)
The only reason we took you on is because you're paying us.[CN] 我們召募你的唯一理由 是因為你付我們錢 Rush (2013)
Dr. Larch wanted to keep you out of the war.[CN] 黎治医生不想你被召募去打仗 The Cider House Rules (1999)
Let's go with this. Bishop's recruitment.[CN] 这样吧 谈谈你怎么召募 Spy Game (2001)
While they're fighting over the spoils of the Argosy, we'll be recruiting men and restoring order.[CN] 他们在争夺亚葛西时 我们得召募人手跟恢复秩序 Heroes of the Republic (2007)
We're doing a whole recruiting segment. I'm their hockey gal.[CN] 我们在做召募新手的部分 我是他们的曲棍球女孩 Little Black Book (2004)
United States Marine Recruiting Station, Levittown, New York.[CN] 来自纽约雷威镇美国陆战队召募 Born on the Fourth of July (1989)
Yeah. Well, back then, recruitment took time.[CN] 在那时候 召募新人很花时间 Spy Game (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top