ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卵巣

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卵巣-, *卵巣*
Japanese-English: EDICT Dictionary
卵巣[らんそう, ransou] (n,adj-no) ovary; (P) [Add to Longdo]
卵巣[らんそうえん, ransouen] (n) ovaritis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gestating female consumes cow ovaries during pregnancy.[JA] 妊娠している女性は 雌牛卵巣を食べます Endangered (2013)
And she's going to need more ovaries.[JA] そして 牛の卵巣が必要です Endangered (2013)
So he is mutilating cows to get their ovaries to feed to the mother of his soon-to-be-born child.[JA] それでは 男の方が 自分達の卵巣の為に 牛を切除し もうすぐ生まれる子どもの母親に 食べさせているのだな Endangered (2013)
That's who the ovaries are for. Here, here, look.[JA] 卵巣を取った理由は ほらっ ここを Endangered (2013)
I mean, well first, she had breast cancer.[JA] 最初 乳ガンを患って その後 卵巣切除しましたが... Insidious: Chapter 3 (2015)
Their ovaries.[JA] 卵巣 Endangered (2013)
Your ovaries look fine.[JA] 卵巣は 大丈夫そうです The Debt (2010)
- Ovaries.[JA] - 卵巣です" Endangered (2013)
We had to remove your ovaries and uterus.[JA] 卵巣も切除した Predestination (2014)
Their ovaries.[JA] "卵巣です" Endangered (2013)
I think we have found the problem. Your ovarian follicles are still immature.[JA] あなたの 卵巣の 卵胞は まだ 未発達 The Debt (2010)
Monroe, there is a Gluhenvolk mutilating cattle for ovaries because he has a pregnant woman about to give birth any minute.[JA] モンロー 卵巣用に 牛を切除している蛍獣が存在します 牛を襲った理由は 彼には臨月を過ぎた妊婦がいるからです Endangered (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卵巣[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top