ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半折

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半折-, *半折*
Japanese-English: EDICT Dictionary
半折[はんせつ, hansetsu] (n) half size; half a piece; half length [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since we're friends. I'm willing to give you half of tuition.[CN] 咱可是朋友 学费我给你打半折 Be There or Be Square (1998)
Yeah, I got high school graduate discount, 50% off.[CN] 是啊 應屆生半折優惠 怎麼樣 Episode #1.6 (2010)
Look at it.[CN] 仔细观察下,你很能买到冒牌货。 几乎没有巴宝莉的钱包会半折出售,你也不可能花99美分买到10个劲量电池。 Angle of Attack (2014)
I'd take half.[CN] 我打个半折 Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)
Well, I mean it looks good for a 50% off.[CN] 不是啦 挺好看的 半折優惠那樣已經很不錯了 Episode #1.6 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top