ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匙-, *匙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匙, chí, ㄔˊ,shī] spoon; surname
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spoon,  Rank: 2,476

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí, ㄔˊ, ] spoon, #16,013 [Add to Longdo]
[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]
[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, ] teaspoon, #38,019 [Add to Longdo]
[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
公开钥[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);匕[さじ(P);しゃじ;かい(ok), saji (P); shaji ; kai (ok)] (n) spoon; (P) [Add to Longdo]
を投げる[さじをなげる, sajiwonageru] (exp,v1) to give up (something as hopeless); to throw in the towel [Add to Longdo]
加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have given up on that case.私はその事件ではもうを投げた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just two drops just before bed.[JA] 寝る前に2 Pan's Labyrinth (2006)
Then you simply needed to get the key.[CN] 之后你只需拿到钥 Miss Red (2009)
What key?[CN] 什么钥? Miss Red (2009)
- No, it's the Lovin 'Spoonful.[JA] あれはかのSpoonful(小=黒人音楽)よ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
No, it had to be secure-- obviously, hence the key--[CN] 所以不行 必须安全可靠 显然 因此钥... Miss Red (2009)
That's it, little fellow. You're my ticket to the big time.[CN] 这就对了 小家伙 你是我创造历史的钥 Episode #3.3 (2009)
"Take two chopped hard-boiled eggs, 2 tablespoons of mayonnaise...[JA] "2つに切った堅ゆでの卵に、マヨネーズを大2杯ー What's Up, Tiger Lily? (1966)
Two weeks ago, you took the locker key from around jim's neck when he was sleeping[CN] 两周前 你乘Jim熟睡时从他脖子上偷走钥 Miss Red (2009)
Don't want to go losing that, now do we?[CN] 现在谁也不想弄丢这钥 对吧 Miss Red (2009)
Here's my keys and our new phone number.[CN] 钥,这是我那边的新电话 Tactical Unit - Partners (2009)
The keys' in my locker. Give me a minute.[CN] 钥在储物室,等我三分钟,很快 Tactical Unit - Partners (2009)
Two drops only.[JA] 2だけだよ Pan's Labyrinth (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top