ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

决堤

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -决堤-, *决堤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
决堤[jué dī, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧ, / ] dam burst; breach of dike, #47,360 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What she keeps bottled up on sunny days, flows as from a broken dam when it rains[CN] 在晴天,她隐藏自己的情绪 在雨天,她让情绪决堤而出 Ritual (2000)
and if they fail, as they will in time, then the surge of water that falls in behind them and cascades down a valley below would have a huge force, big enough to sweep away everything on its path.[CN] 一旦决堤 水流便即刻倾泻而下 这种巨大的冲击力会毁灭沿途的一切 Life After People (2008)
Suppose Lake Michigan overflows.[CN] 万一密西根湖决堤 Some Like It Hot (1959)
Like a dam bursting. It was pure excitement.[CN] "犹如水坝决堤一样 那是纯粹的兴奋,壮观" Memories of Underdevelopment (1968)
The heavens have just opened up on us and the banks of the Mississippi are about to burst.[CN] 天空开辟了和密西西比 河流决堤 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
That's right. Look at it. The banks of the mighty Mississippi are ready to spill their seed.[CN] 强大的密西西比河河 很快就会决堤 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
You're doing flips Read our lips You're in love[CN] 情愫决堤 你已经爱上他 Hercules (1997)
If the dam goes, they'll fill up in minutes.[CN] 如果决堤了,一分钟之内那里就会灌满. Earthquake (1974)
Because we saw what's up there. The dam's gonna break. The entire valley's gonna flood.[CN] 我们看到了上面的状况 水坝快决堤,会淹没整个山谷 Ice Age: The Meltdown (2006)
I couldn't stop talking, like water from a broken dam[CN] 我好像决堤般滔滔不绝 Be with You (2004)
Stop, stop, swift waters of the Ibar[CN] 停,停,如决堤的河水 Underground (1995)
You couldn't stop talking, like a dam had broken[CN] 你好像决堤般滔滔不绝 Be with You (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top