ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

假证

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -假证-, *假证*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假证[jiǎ zhèng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ, / ] false testimony, #28,308 [Add to Longdo]
假证[jiǎ zhèng jiàn, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] false documents [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What am I gonna be if I lie on the stand?[CN] 如果我做假证会怎么样? Storm Warning (1951)
- With a card of admission?[CN] - 休假证办好了? Tema (1979)
The pressure from the Gestapo to arrest both of you as Jewish fugitives from Italy with fake papers never, never lets up.[CN] 盖世太保一直在施压, 想把你们作为持假证件 从意大利偷逃的犹太人逮捕 Part VII (1988)
When a lawyer forces a witness to lie he will be disbarred from legal practice[CN] 用不着我说你也十分清楚 作为一个律师 如果要求证人作假证 Sweet Revenge (1977)
Get a fake ID for him, too.[CN] 我还能弄到他的假证 The Parallax View (1974)
Fake documents?[CN] 假证 The Sicilian Clan (1969)
That was for the forged papers.[CN] 那是造假证的钱 Lacombe, Lucien (1974)
I didn't lie[CN] 我没有作假证 Sweet Revenge (1977)
I commit prudery[CN] 反复要求我作假证 Sweet Revenge (1977)
What I know is I need a good alias and a good ID.[CN] 我知道 我需要伪装身分跟假证 The Parallax View (1974)
as soon as I have a discharge, I'll go straight home, and not get into any mess.[CN] 一拿到休假证就直接回家 什么闲事也不管 White Sun of the Desert (1970)
You want revenge[CN] 你就作假证 Sweet Revenge (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top