ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你赢得

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你赢得-, *你赢得*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could make you win the election tomorrow.[CN] 我能让你赢得明天的选举 I could make you win the election tomorrow. I Married a Witch (1942)
You've won an all-expense-paid trip to British Columbia![CN] 你赢得完全免费 前往加拿大卑诗省的豪华旅行 The Parallax View (1974)
But, princess, I thought we were working on that 17th magazine modeling contest for you.[CN] 但是公主 我想我们在忙着 为你赢得十七岁杂志的模特比赛 Girls Just Want to Have Fun (1985)
If you win the suit, fine. If we win the suit, better.[CN] 如果你赢得了诉讼,很好 如果我们赢得了诉讼,更好 Ninotchka (1939)
If you win, all they do is put you up there for a school song and a dance.[CN] 如果你赢得了头衔 他们会请你登台 并且为你唱校歌 lf you win, all they do is put you up there for a school song and a dance. Carrie (1976)
In gambling, the more you improve, the lower you sink[CN] 赌博这东西 你赢得越多输得越大 Dôtonborigawa (1982)
Before you shoot, think of this- shoot that ball, and you may win more than you bargained for.[CN] 在你打之前 好好想想,打进这一球 你赢得的可能远超你的期望 A Game of Pool (1961)
You already won the game.[CN] 你赢得了比赛。 Galaxy of Terror (1981)
You've earned your sleep.[CN] 你赢得了睡觉的权利. The Miracle Worker (1962)
Fair won.[CN] 你赢得很公平 Little Darlings (1980)
You won my hand, Maury.[CN] 你赢得我的芳心,莫瑞 Superman III (1983)
You've won great distinction.[CN] 你赢得了极高的声望 Kuroneko (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top