ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

体裁

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -体裁-, *体裁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体裁[tǐ cái, ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] genre; style; form of writing, #31,595 [Add to Longdo]
体裁[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means., #62,043 [Add to Longdo]
体裁[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P) [Add to Longdo]
体裁[ていさいじょう, teisaijou] (n) for appearances' sake; for appearance sake [Add to Longdo]
体裁振る[ていさいぶる, teisaiburu] (v5r,vi) to put on airs [Add to Longdo]
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Conformity is an essential element of our homogeneous community.同じような人々からなる私たちの地域社会では、体裁に従おうとする意識は不可欠な要素である。
She was taken in by his gentlemanly appearance.彼女は彼の紳士らしい体裁にだまされてしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Form. Style.[CN] 体裁, 文风 Young Andersen (2005)
This man controlled the image he presented to the world.[JA] 体裁を取り繕ってる The Ecstasy of Agony (2014)
Now, we've already spent a lot of time talking about Song of Myself from a stylistic perspective, but what about content?[CN] 好吧 我们已经花了很多时间 从诗歌体裁的角度分析了"我自己的歌" 那么 内容呢? Loving Annabelle (2006)
'The rest was just window Dr..essing.'[JA] あとは体裁を繕って The Empty Hearse (2014)
- But still, he has to do at least one surgery a month to preserve his face and appearance as Chief Surgeon.[JA] (目白健吾)それでもね→ ひと月に いっぺんぐらいは オペ やっとかないと→ 外科部長としてのメンツと体裁が 保てませんからね。 Episode #1.2 (2012)
-So it's autobiographical?[CN] -那么这是自传体裁 Sophie's Choice (1982)
That's awful to get killed for the sake of preserving face and appearance.[JA] メンツと体裁のために殺されちゃ たまったもんじゃないね。 Episode #1.2 (2012)
Keeping up appearances. Who knows?[JA] 体裁を保つためだろ 分からんが... Peekaboo (2009)
Probably needed the cash to keep up appearances.[JA] 体裁を保つのに 金が必要だったのさ Tower Heist (2011)
Appearances, Gomey. Tsk, tsk. It's all about appearances.[JA] とりあえず 体裁だけの捜査だ Grilled (2009)
I knew the locals would connect me to Kay eventually. I could handle them. They never look in the eyes of a killer.[JA] 俺の弱みを握ったからといって 体裁を守るためにお前に寝返るとでも? Insomnia (2002)
I see your time in Italy was a sartorial success.[CN] 你意大利量体裁衣之旅 看来真是不虚此行 Provenance (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top