ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

优良

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -优良-, *优良*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man identified as Nikki Arane, who allegedly shot the prize thoroughbred...[CN] 据说是叫尼基亚伦诺的男子 射杀这匹优良纯种马 The Killing (1956)
Lucinda's fine and the girls are home playing tennis.[CN] 露辛达的优良和女孩 正在家里打网球。 The Swimmer (1968)
It's the master race. The Herrenvolk![CN] 他们优良品种 Lifeboat (1944)
One-A.[CN] 优良 优良 优良 It's a Wonderful Life (1946)
An excellent army. They do things properly.[CN] 优良部队有军队就会有商业 The Leopard (1963)
Excellent.[CN] 优良的. The Great Dictator (1940)
Well, your father got the good conduct medal and four oak leaf Clusters. Really?[CN] 你爸爸得了品德优良奖章和四枚橡叶装饰 真的? Pitfall (1948)
You're missing a great deal. They're such fine creatures.[CN] 那你错过太多了,它们是那么优良的物种 Sorry, Wrong Number (1948)
Posh with a capital P-O-S-H, posh[CN] 优良的优,雅致的雅 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
- In the best tradition of the cavalry. - I take that very kindly, sir.[CN] 在有优良传统的骑兵队 上尉,我很容易就会那样做 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I think you'll find my credit is good enough.[CN] 我想你们会发现我的信用很优良 Pitfall (1948)
According to Mr. Cates, you and I aren't even descended from good American monkeys.[CN] 根据科特斯老师的说法 我甚至还不是从 优良的美国猴子进化而来 Inherit the Wind (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top