ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

休みなく

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休みなく-, *休みなく*
Japanese-English: EDICT Dictionary
休みなく[やすみなく, yasuminaku] (adv) without rest; tirelessly; incessantly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The machine operates around the clock.その機械は休みなく動く。
Snow was been falling steadily since this morning.朝から休みなく雪が降り続いている。
They worked around the clock.彼らは昼夜休みなく働いた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plow drivers have been working for 24 hours straight[JA] 除雪車の運転手たちは24時間休みなく働き続け、 Who Shaves the Barber? (2014)
Well, if Bradovich is working them around the clock,[JA] ブラドヴィッチが農夫を休みなく 働かせていたなら The Red Barn (2013)
If I have not gotten my psyche situated straight, it's because the shit's continually been hitting the fan without respite.[JA] もし俺の精神が 不安定だとしたら 休みなく起きる騒動のせいだ Always Accountable (2015)
James has been chasing my ass day and night for some time now.[JA] ジェームスは休みなく ずっと前から俺のケツを追ってた Ride Along (2014)
For having to spend all of my time fighting for my life and never getting to tell anyone because I might endanger them?[JA] 休みなく命かけて戦うため 秘密をしっかり守るため Welcome to the Hellmouth (1997)
- He must be working around the clock.[JA] 休みなく捜して くれているのでしょう Wesenrein (2015)
"Why can't we collect all the signals all the time?[JA] -「全ての信号を休みなく収集すれば良い」 Citizenfour (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top