ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乳白色

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乳白色-, *乳白色*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳白色[rǔ bái sè, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] milky white, #29,744 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳白色[にゅうはくしょく, nyuuhakushoku] (n) milky white; lactescent; opal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, sometimes it gets so excited that a sticky, milky substance shoots out.[CN] 嗯,有时候它变得如此 兴奋的是一个棘手的, 乳白色物质射击。 Happiness (1998)
The swellest set of ivories[CN] 这种最时髦的乳白色 Bordertown (1935)
Cream-colored ponies And crisp apple strudels[CN] 乳白色小马,脆甜苹果糕 The Sound of Music (1965)
- Plus with my milky white skin...[CN] - 加上我的乳白色的皮肤... A Night at the Roxbury (1998)
Her ivory hand grasped firmly, the door swung open with the hush of luxury.[CN] 她那乳白色的臂弯, 连门都是 极尽奢华. 10 Items or Less (2006)
I hate the look of your milk-white face.[CN] 我憎恨你的乳白色 Wuthering Heights (1939)
The sprouts are milky tubes.[CN] 新芽是乳白色的管儿 Slavnosti snezenek (1984)
I've got some bad news, Charles.[CN] -Hospital says a week. 傍晚会呈现出乳白色 而当月亮升起的时候就成了金黄色 {\3cH202020}milky white in the evening and golden when the moon shines. Tonight (2006)
Beneath that milky hide[CN] 在那乳白色的皮肤之下 Pocahontas (1995)
Needs a mop to clean up all the splooge in this place.[CN] 还需要拖把清理干净 这里边所有乳白色的液体 Date Night (2010)
nor the lilac ones with the white ones nor cream, pearl nor whatever.[CN] 或者淡紫色和白色药片,又或是乳白色和珍珠白的 The Face You Deserve (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top