ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不敬

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不敬-, *不敬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior), #35,827 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
不敬[ふけいざい, fukeizai] (n) lese majeste [Add to Longdo]
不敬[ふけいけん, fukeiken] (n) impiety; irreverence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His irreligious statements are offensive.彼の不敬な発言は不愉快だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the contrary, I love but don't admire them.[CN] 恰恰相反,我爱她们 但并不敬仰她们 Monsieur Verdoux (1947)
The Vatican's unwillingness to support us is both impious and cowardly.[JA] 私たちをサポートするためにバチカンの不本意の ... ...不敬と臆病でもあります。 The Da Vinci Code (2006)
"We are here to kill all unbelievers and the whore who sings."[JA] "信仰なきもの、歌う不敬な女を殺すために来た" Rock the Kasbah (2015)
Th-That's disrespectful![JA] 不敬だぞ Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
The house is burned. They're meeting in the cellar.[CN] 威士太太,我不是存心不敬 Gone with the Wind (1939)
I should have you whipped for your impudence![JA] 不敬罪で鞭を受けたいか Troy (2004)
Who blaspheme... and desecrate... in the joy of sin where mankind that is lost... will find itself again.[CN] 亵渎神明... 不敬神圣... 人类失去的罪之乐... Curse of the Demon (1957)
This is blasphemy.[JA] 神への不敬だわ The Man from Earth (2007)
But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.[CN] 你必须都吃完 不然就是对厨师的不敬 Rebecca (1940)
- Some people don't respect the dead.[CN] -有些人对死者就是不敬 Some Like It Hot (1959)
I meant no disrespect.[JA] 不敬からではありません 2012 (2009)
Hector, show respect.[JA] ヘクトル 不敬だぞ Troy (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top