ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不 我是说

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不 我是说-, *不 我是说*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, from the kitchen to the dining hall[CN] 不 我是说在厨房和食堂之间. Death in the Garden (1956)
HELEN: Oh, no, no, no.[CN] 哦 不不 我是说 呃... Sex and the Single Girl (1964)
No, I mean a similarity in cases, Sergeant.[CN] 不 我是说案情相似 队长 Carry On Screaming! (1966)
In a pig's eye... Sty. No, no![CN] 猪圈 不 我是说 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- No, I meant me. - Oh![CN] 不 我是说我 哦 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
No, I mean for some time.[CN] 不 我是说有一阵子了 A Blueprint for Murder (1953)
No, I mean all of us.[CN] 不 我是说 我们所有人的大夫 Giant (1956)
- No, I mean what descent are you?[CN] - 不 我是说你什么籍贯? Lilith (1964)
No, I mean...[CN] 不 我是说... Love Is My Profession (1958)
No, I mean champagne.[CN] 不 我是说香槟 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
No, I mean the handwriting on it.[CN] 不 我是说上面写的字 Curse of the Demon (1957)
No, I mean, where is the farm?[CN] 不 我是说那个农场在哪里 To Be or Not to Be (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top