ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万能钥匙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万能钥匙-, *万能钥匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, dear, the passkey's gone too.[CN] 哦,亲爱的,万能钥匙也不在 I Wake Up Screaming (1941)
You let yourself in with your passkey and waited for her in the apartment.[CN] 你用万能钥匙进了房间,在公寓里等着她 I Wake Up Screaming (1941)
And in the trouser pocket of the uniform was a conductor's passkey.[CN] 并且这套制服上衣恰巧掉了一粒纽扣 在那条制服裤子里 有一把乘务员用的万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
Your passkey.[CN] 用万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
Not even with a master key.[CN] 万能钥匙也不行 Watch Out for the Automobile (1966)
What did you expect to find with your passkey?[CN] 你想用万能钥匙发现什么? Too Late for Tears (1949)
Never mind leaving your door open. I got a passkey.[CN] 妳锁门也没用 我有万能钥匙 Some Like It Hot (1959)
Pierre, your passkey.[CN] 皮埃尔 万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
Why the passkey? Why couldn't Jane know what you were looking for?[CN] 为什么用万能钥匙, 为什么不告诉珍妮你在找东西 Too Late for Tears (1949)
You go down the fire escape,take this with you[CN] 等的够久了 万能钥匙呢? The Window (1949)
He had the means to do it. The passkey to Ratchett's room.[CN] 他有可供作案的工具 能打开雷切特包厢的万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
And a passkey in the trouser pocket.[CN] 裤子口袋里还有把万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top