ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万国

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万国-, *万国*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万国[wàn guó, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] all nations, #53,460 [Add to Longdo]
万国[Wàn guó gōng, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ, / ] Palais des Nations, #132,916 [Add to Longdo]
万国[wàn guó mǎ, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Unicode; also written 統一碼|统一码 [Add to Longdo]
万国邮政联盟[Wàn guó Yóu zhèng Lián méng, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Universal Postal Union [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
万国[ばんこく, ] (n ) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโลก

Japanese-English: EDICT Dictionary
万国[ばんこく, bankoku] (n,adj-no) all countries; the whole world; universal; all nations; (P) [Add to Longdo]
万国[ばんこくき;ばんこっき, bankokuki ; bankokki] (n) flags of all nations [Add to Longdo]
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n,adj-no) worldwide; common to the whole world; universal [Add to Longdo]
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA [Add to Longdo]
万国[ばんこくし, bankokushi] (n) world history [Add to Longdo]
万国著作権条約[ばんこくちょさくけんじょうやく, bankokuchosakukenjouyaku] (n) Universal Copyright Convention [Add to Longdo]
万国博覧会[ばんこくはくらんかい, bankokuhakurankai] (n) world fair; international exposition [Add to Longdo]
万国標準時[ばんこくひょうじゅんじ, bankokuhyoujunji] (n) universal time [Add to Longdo]
万国[ばんこくみん, bankokumin] (n) the people of all nations [Add to Longdo]
万国郵便連合[ばんこくゆうびんれんごう, bankokuyuubinrengou] (n) Universal Postal Union [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Working men of all countries, Unite!万国の労働者よ。団結せよ! [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are raised to believe that democracy is the ideal, yet they turn a blind eye to the 25 million Americans that go to bed hungry every night.[CN] 他们从小就被灌输民主就是最埋想的体制 但却对每晚在饥饿中睡去的... 2千5百万国民视而不见 Episode #1.1 (2007)
I am Cyrus, King of the World, and my judgment is this:[CN] 吾古列,以万国之王之名下旨 Survival (2013)
Abraham became the father of God's nation.[CN] 亚伯拉罕成为万国之父 Mission (2013)
In Washington, at the request of Defense Secretary Cheney President Bush authorized the call-up of as many as 1 million National Guardsmen and other Reservists for up to two years.[CN] 在华盛顿 应国防部秘书长切尼之邀 ...布什总统授权召集... ...约1百万国家防卫队士兵... Towelhead (2007)
My own personal choice would be The Chicago world's fair, 1893. I...[JA] 個人的には1893年の シカゴ万国博覧会でー Fallout (2015)
I swear, it was never a question of the Exposition of 1900.[CN] 我保证1900年的 万国博览会绝无问题... Camille Claudel (1988)
In 1956, at the World's Fair in Schenectady, New York.[JA] 1956年 スケネクタディの ニューヨークの万国博覧会で The Age of Adaline (2015)
They've had so many rulers, we wanted to make sure they saw you as the final... ultimate "King of the World".[CN] 他们已经历过那么多统治者 我们要确认他们将您视为最终的 无与伦比的"万国之王" Survival (2013)
I am Cyrus, King of the world.[CN] 我是古列,万国之王 Survival (2013)
And that's me directing my first movie at the World's Fair.[CN] 那是我在万国博览会 导演我的第一部电影 Capitalism: A Love Story (2009)
Despite your several insults, despite your horrid blasphemies the lord of hosts is prepared to forgive all and more, to reward your service.[CN] 虽然你多次的侮辱和亵渎... 万国之主已经准备原谅你了 还会报答你的付出 300 (2006)
Eating 1 million Nationalist soldiers didn't even make him fat[CN] 一百多万国民党军装进肚子里 还没把他吃胖了 The Founding of a Republic (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top