ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一堆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一堆-, *一堆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一堆[yī duī, ㄧ ㄉㄨㄟ, ] pile, #5,756 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you imagine bumping into a load of cops?[CN] 你能想像撞见一堆警察? His Girl Friday (1940)
I could get you a dozen genuine identification cards, mr.[CN] 我可以为你搞到一堆真实的身份证, 莱登先生 The Mask of Dimitrios (1944)
Load up an old hooker like this full of that blooming stuff and what is she?[CN] 在一艘破船上装满一堆这样的东西 那又是什么,炸弹而已 The Long Voyage Home (1940)
Well, I told the officer it couldn't happen, but it did! The cashier and several people identified him as mannion, positively![CN] 一堆证人指证那是曼纽尔 那人也说自己是曼纽尔 The Whole Town's Talking (1935)
Twat.[CN] 真是狗屎一堆 Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998)
Build a fire?[CN] 生一堆 Saboteur (1942)
Come, we make a nice fire and we cook some of the fish. - A fire![CN] 来,燃上一堆火 我们可以把一些鱼煮了来吃 Pinocchio (1940)
A little knot of people around one of the lifeboats.[CN] 一堆人在救生艇旁 Lifeboat (1944)
You're behaving like a pack of fools![CN] 你们很像一堆傻瓜 The Lady Vanishes (1938)
I'm fed up with that office anyway.[CN] 我本来也在那儿待够了 一堆疯子 The Whole Town's Talking (1935)
They found what was left of a neat pile of shavings.[CN] 找到一堆整齐的碎纸 Double Indemnity (1944)
Give me another stack of whites, Joe.[CN] 再给我拿一堆白色的, Joe. Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top