ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ブルドーザー

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ブルドーザー-, *ブルドーザー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A bulldozer was employed for leveling the lane.その土地をならすのにブルドーザーが使われた。
They are now leveling the road with a bulldozer.彼らはブルドーザーで道ならしをしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...and bulldozers rumbled into this refugee camp earlier Wednesday, razing...[JA] ブルドーザーが入り 難民キャンプを 破壊しました The Mooring (2012)
Farms were bulldozed, old houses were demolished.[JA] 農場はブルドーザーし、 古い家は取り壊された。 Pom Poko (1994)
You got three months. That's when the dozers get there.[JA] 猶予は3カ月 ブルドーザーが動き出すまで Avatar (2009)
You go out front, start up the Kill Dozer.[JA] 正面に出て ブルドーザーをスタートさせろ Planet Terror (2007)
Three workers at the Tama New Town construction site... were arrested for destroying a bulldozer.[JA] で3人の労働者 多摩ニュータウンの建設現場... が逮捕された ブルドーザーを破壊する。 Pom Poko (1994)
I'm gonna bring in bulldozers, turn it into units.[JA] ブルドーザーを入れて 庭をかき回す Open House (2011)
If you could put that bulldozer back where you found it, we need you to suit up.[JA] そのブルドーザーを片付けた後でいいんだが・・・ 服装を整えて来てくれないか。 The Bridge (2013)
With a bulldozer, if necessary.[JA] 必要なら ブルドーザーも 使って The Memory of a Killer (2003)
A thousand bucks if I smash him -into that fucking backhoe! - Do it.[JA] ブルドーザーに当たるか 賭けようぜ! Pain & Gain (2013)
These guys are hammers. And to hammers, everything looks like nails.[JA] 連中をブルドーザーと思え World War Z (2013)
- But we can't all fit on the bulldozer.[JA] つまり... −しかしブルドーザーに全員は無理だろう Tremors (1990)
We'll need a bulldozer.[JA] ブルドーザーが必要だな Sound of Noise (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top