ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フォロワー

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フォロワー-, *フォロワー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フォロワー[, forowa-] (n) follower [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
should we apologize for that?[JA] 私たちのフォロワーは寛大です、 我々はそのために謝るべきですか? The Da Vinci Code (2006)
He has more followers on Twitter than the Ukrainian national soccer team.[JA] Twitter のフォロワー数は サッカー ウクライナ代表チームより多い Free to Play (2014)
One week ago it was 3,000 followers.[JA] 1週間前のフォロワーは3千人 嬉しかったよ Free to Play (2014)
One of your followers called you about the crime-scene photos.[JA] あなたのフォロワーの一つは、犯罪現場の写真について あなたを呼ばれます。 The Da Vinci Code (2006)
Oh, wow, look. We got two more followers. Yeah.[JA] おい フォロワーが二人増えた ハリー #thinman (2014)
When his left leg was in a cast last year, he told his 13 followers that he'd "stepped awkwardly on the curb."[JA] 去年 左足を骨折して ギブスをした時 13人のフォロワー The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
King Julien![JA] 真似するフォロワーが必要 Diapers Are the New Black (2015)
You got 80,000 followers in less than a day.[JA] 1日で8万人の フォロワーが付いたわ Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top