ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

バリトン

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -バリトン-, *バリトン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
バリトン[, bariton] (n) baritone; barytone; (P) [Add to Longdo]
バリトンサクソフォン;バリトンサキソホン[, baritonsakusofon ; baritonsakisohon] (n) baritone saxophone [Add to Longdo]
バリトンサックス[, baritonsakkusu] (n) baritone sax [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was a baritone.[JA] バリトンだった Playback (2012)
You'll need to practice, but you have a good baritone.[JA] 練習が必要だが 良いバリトン The Chorus (2004)
Their baritone has fallen ill.[JA] バリトン歌手が 病気になったので Woman in Gold (2015)
Don't think my wife doesn't notice[JA] 妻は最高のバリトンが 欠けるのを残念がってる Earthlings Welcome Here (2008)
Baritone. It's not an insult.[JA] バリトン 悪口じゃない The Chorus (2004)
He's my only baritone.[JA] 私の唯一のバリトン The Chorus (2004)
Sixteen baritone bass singers.[JA] バリトン歌手16人 Moonrise Kingdom (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top