ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スタンガン

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スタンガン-, *スタンガン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンガン[, sutangan] (n) stun gun; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How a stun gun is used to subdue a suspect.[JA] どのようにスタンガン使用されて 被疑者を制圧する。 The Hangover (2009)
Now, there's two ways to use a stun gun.[JA] 今のところ、スタンガンを使用する2つの方法だ。 The Hangover (2009)
On alison, we have the same stun gun marks,[JA] アリソンにも同じように スタンガンの跡があった Pilot (2008)
He took a uniform, police radio, two 9mm handguns, pepper spray, Taser and handcuffs.[JA] 盗ったのは制服 無線 拳銃 唐辛子スプレー スタンガン 手錠 Rôti (2013)
Electro-muscular disruption, kids.[JA] スタンガンにもなる True Believer (2012)
The burn marks here indicate that the victim was subdued with a stun gun--[JA] 火傷の状態から見て、被害者は 標準的な市販モデルのスタンガンによって Pilot (2008)
So red john zaps 'em both with his trusty stun gun, and...[JA] "レッドジョン"は、二人を 彼お得意のスタンガンで襲って... . Pilot (2008)
I grazed him, but she tasered him.[JA] ちょっと当たっただけ その後 スタンガン Thor (2011)
Tased me. Don't worry.[JA] スタンガンで・・・ Cura Te Ipsum (2011)
Yeah. Have you seen my taser?[JA] あるわよ てか私のスタンガン知らない? Thor (2011)
A stun gun.[JA] スタンガン Queen's Gambit (2008)
Now we're nannies with tasers.[JA] 今は スタンガンを持つ組織だ Trust But Verify (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top