ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スタック

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スタック-, *スタック*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スタック[, sutakku] (n) (1) stack; (2) {comp} pushdown list; pushdown stack; (n,vs) (3) stuck [Add to Longdo]
スタックウェア[, sutakkuuea] (n) {comp} stackware [Add to Longdo]
スタックオブジェクト[, sutakkuobujiekuto] (n) stack-object [Add to Longdo]
スタックセグメント[, sutakkusegumento] (n) {comp} stack segment [Add to Longdo]
スタックトレース[, sutakkutore-su] (n) {comp} stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[, sutakkuhabu] (n) {comp} stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックパーマ[, sutakkupa-ma] (n) (abbr) stacking permanent wave [Add to Longdo]
スタックヒール[, sutakkuhi-ru] (n) stacked heel [Add to Longdo]
スタックポインタ[, sutakkupointa] (n) {comp} stack-pointer; stack indicator [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Burnett and Stackhouse.[JA] バーネットとスタックハウスだ Behind Enemy Lines (2001)
Stackhouse family ain't nothing but trash.[JA] スタックハウス家は クズばかりだ Strange Love (2008)
Well, well, well, looky here. Stackhouse.[JA] よう よう ちょっといいか スタックハウス Behind Enemy Lines (2001)
This is why they killed Stackhouse.[JA] これの為にスタックハウスは殺されたんだ Behind Enemy Lines (2001)
Stack, it's probably just some locals fooling around.[JA] スタック たぶん歩き回ってる地元の奴らだろ Behind Enemy Lines (2001)
Look at that, Stackhouse! Look![JA] あれだ スタックハウス 見ろ! Behind Enemy Lines (2001)
Stack![JA] スタック Behind Enemy Lines (2001)
I'm Sookie Stackhouse and I'm a waitress.[JA] スーキー・スタックハウスよ 仕事はウェイトレス Strange Love (2008)
Sir, I shouldn't have left Stackhouse.[JA] 司令官 私はスタックハウスを1人にするべきでなかった Behind Enemy Lines (2001)
Minus one. Stackhouse. They shot him.[JA] 一人減った スタックハウスだ 奴らは彼を撃ち殺しやがった Behind Enemy Lines (2001)
Stackhouse![JA] スタックハウス! Behind Enemy Lines (2001)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top