ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

コリー

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -コリー-, *コリー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
コリー[, kori-] (n) collie; (P) [Add to Longdo]
コリー[, kori-da] (n) corrida (spa [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The broccoli is either costly or of poor quality.そこのブロッコリーは高価であるか品質が悪いかのどちらかだ。
We keep a collie as a pet.我が家でコリーをペットとして飼っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Coreen Fennel.[JA] 私はコリーン・フェンネル Blood Price (2007)
I had a broccoli and asparagus casserole planned for you and me, right there in front of the TV, and we're not going to be able to do that either, 'cause I got to go in to work.[JA] ブロッコリーとアスパラガスの キャセロールがあるし 2人でTV観戦しようと思ってたんだけど ちょっと難しくなったんだ How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Coreen, I understand...[JA] コリーン 理解が... Blood Price (2007)
Ms. Nelson, it's Coreen.[JA] Ms. ネルソン コリーンです Blood Price (2007)
Come on, Mike. You know, Coreen ran a dozen databases... came up with nothing on this guy.[JA] ねえ マイク コリーンが調べてみたけど... Love Hurts (2007)
- Right now.[JA] 「今からさ」 「コリー The Departed (2006)
We got the Halibut Calabrese, got the Halibut Olympian.[JA] オヒョウのブロッコリー添え... このオリンピア風って何だろう? Insomnia (2002)
I know about you, Collie.[JA] 「オレが知ってるだけだ、コリー The Departed (2006)
Coleen. Hello?[JA] コリーン もしもし? Life as a House (2001)
- Melancholy Baby's mouth.[JA] - メランコリー・ベイビーのマウス! When Harry Met Sally... (1989)
Coleen![JA] コリー Life as a House (2001)
I appreciate your concern, Coreen, but I'd appreciate you shutting up more.[JA] お気遣いどうも コリーン けど黙っててもらえたら助かるわ Love Hurts (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top