ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ใส่ใจ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ใส่ใจ-, *ไม่ใส่ใจ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ไม่ใส่จิว (slang ศัพท์วัยรุ่น ) ไม่ใส่ใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ไม่ใส่จิวไม่ใส่ใจ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
-He doesn't care about religion.เพราะว่าท่านไม่ใส่ใจศาสนา Oh, God! (1977)
-God doesn't care about religion?พระเจ้าไม่ใส่ใจศาสนาเหรอ Oh, God! (1977)
I mean, you care, but it's just humpbacked and crooked, you know?แกคงห่วงบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใส่ใจ Casualties of War (1989)
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา Field of Dreams (1989)
Gonna check in on you.ไม่ใส่ใจกับเรื่องไม่สำคัญ Fight Club (1999)
A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...ความสัมพันธ์ที่อ้างมาจาก ท่านประธานาธิบดีได้สิ่งที่ท่านต้องการ แต่ก็เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ กับหลายๆสิ่งที่สำคัญต่อ... Love Actually (2003)
Oh I don't normally...โอ้ ผมไม่ใส่ใจ... . Eating Out (2004)
You're an ignorant man!แกมันไม่ใส่ใจคนอื่น! Crash (2004)
Yeah, I'm ignorant? You're liberating my country.ไม่ใส่ใจคนอื่นเหรอ แกมาปลดปล่อยประเทศฉัน Crash (2004)
It seems that Kyouichi did not hear the warning. He tossed his headset.เขาเตือนแล้ว แต่ดูเหมือน jing จะไม่ใส่ใจ Initial D (2005)
How can you be so laid back about this?ทำไมคุณไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลย? Sad Movie (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fling aside[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่ใส่ใจ
think nothing of[IDM] คิดน้อย, See also: ไม่ใส่ใจ, ไม่เห็นความสำคัญ
leave aside[PHRV] ปฏิเสธที่จะพิจารณา, See also: ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
pretermit[VT] ละทิ้ง, See also: ไม่ใส่ใจ
sleepwalk[VI] ไม่ใส่ใจ, See also: ไม่แยแส
sweep aside[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่ใส่ใจกับ, Syn. brush aside

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気が向[きがむ, kigamu] Thai: ไม่ใส่ใจ เมินเฉย หลงลืม

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top