Search result for

ไม่ยอมรับ

(48 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ยอมรับ-, *ไม่ยอมรับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ยอมรับ[V] refuse to admit, See also: refuse to acknowledge, Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด, Example: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร, Thai definition: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
non placet (L.)ไม่ยอมรับ, ไม่รับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A good soldier never admits defeat, even when it's staring you in the face.ทหารที่ดีต้องไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ แม้มันจะมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เถอะ Dead Space: Downfall (2008)
He punished failure, and he did not accept anything less than...เขาลงโทษความล้มเหลว.และเขา่ไม่ยอมรับสิ่งที่เล็กน้อย Birthmarks (2008)
What they don't confess to is almost always more interesting. This is a mistake.อะไรที่พวกเขา\ ไม่ยอมรับเกือบตลอดเวลา\ จะน่าสนใจกว่า Joy (2008)
And if he doesn't accept me for who I really am, then... he's not the friend I hoped he was.ถ้าเขาไม่ยอมรับในตัวที่ข้าเป็น ฮูนินทำอาหารให้ท่าน ขอบใจ The Moment of Truth (2008)
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
What matters is not a simple divine revelation, but the willpower of people, never giving up whatever the ordeal might be.แล้วมันจะเผยให้เห็นถึงความหยั่งรู้จากสวรรค์ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นมติจากสวรรค์ แต่ถ้าพลังจากประชาชนไม่ยอมรับถึงสิ่งนี้เล่า The Kingdom of the Winds (2008)
Should the chieftains or our people know you possess this sword, wouldn't they acknowledge you as their King?หัวหน้าเผ่าและประชาชนของพวกเราควรจะรู้ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองดาบเล่มนี้, พวกเขาจะไม่ยอมรับท่านเป็นกษัตริย์ของเรา? The Kingdom of the Winds (2008)
There is no history of schizophrenia in my family, I have never suffered any mental condition.เธอบอกว่าคุณไม่ยอมรับโทรศัพท์ นี่อะไร The Eye (2008)
I guess he just couldn't accept that.ฉันเดาว่าเขาคงไม่ยอมรับมัน The Lazarus Project (2008)
And he warned me that if I didn't accept my life here then I would die.เขาเตือนผมว่าถ้าผมไม่ยอมรับชีวิตที่นี่... ...ผมจะตาย The Lazarus Project (2008)
He doesn't want to hear a word. He won't even talk to me.พระองค์ไม่ยอมรับฟังใครอีก ไม่แม้กระทั่งตัวข้า The Other Boleyn Girl (2008)
- Why don't you just admit it?- ทำไมถึงไม่ยอมรับThe Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove   FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
ไม่ยอมรับความจริง[v. exp.] (mai yømrap khwāmjing) FR: refuser la vérité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue with[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ไม่ยอมรับความจริงว่า, Syn. disagree with, quarrel with
brush off[PHRV] ไม่ยอมรับฟัง, See also: ปฏิเสธ
chuck out[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. fling out, hurl out
cry down[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ
cry out against[PHRV] ไม่ยอมรับ
deny to[PHRV] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse to
disapprove of[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Ant. approve of
fling out[PHRV] ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย), See also: ไม่ยอมรับ, Syn. chuck out, hurl out, throw out, toss out
freeze off[PHRV] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ
frown at[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Syn. frown on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ,ผู้ไม่ยอมรับ
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute ###A. affirm
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace

English-Thai: Nontri Dictionary
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้,เข้าใจยาก,ไม่ยอมรับ
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
refuse(vi,vt) บอกปัด,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top