ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใช้การได้

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้การได้-, *ใช้การได้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's operational, isn't it?มันยังใช้การได้ใช่มั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's operational.หัวรบนิวเคลืยร์ยังใช้การได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
No, I'd rather bet on the motor. At least we know it can work.ไม่ ฉันเสี่ยงกับเครื่องยนต์ดีกว่า อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้การได้ The Little Prince (1974)
I believe I'll lock you in the tower for a few years till your head is ready.ข้าคงจะต้องขังเจ้าบนหอคอยอีกสัก 2-3 ปี ถึงจะใช้การได้ Return to Oz (1985)
No, the phone is working just fine.ไม่ค่ะ โทรศัพท์ใช้การได้ดี Punchline (1988)
It must be that ability...ต้องเป็นของที่ใช้การได้แน่... Street Fighter Alpha (1999)
This long after infection... there's no guarantee it would work.หลังจากติดเชื้อนานขนาดนี้ ไม่รับรอง ว่ามันใช้การได้ Resident Evil (2002)
The angle has to be just right for the lights to work properlyมุมขวาพอดี /Nไฟใช้การได้ดีแล้ว Uninvited (2003)
Maybe a radio. One that works.อาจจะเป็นวิทยุ ที่ใช้การได้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
So it works?งั้นเครื่องนี่ก็ใช้การได้ Primer (2004)
So I hope your manual mixer's in real good shape.หวังว่าเธอคงใช้การได้ดี The Perfect Man (2005)
Motoyama's transmitter still works, General.เครื่องส่งวิทยุที่ โมโตยามา ยังใช้การได้ครับ ท่านแม่ทัพ Letters from Iwo Jima (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้การได้[adj.] (chai kān dai) EN: usable   FR: utilisable
ใช้การได้สะดวก[adj.] (chai kān dai sadūak) EN: practical   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usable[ADJ] พร้อมใช้งาน, See also: ใช้การได้, Syn. utilizable, ready, Ant. unusable
work[VI] ใช้การได้, See also: ทำงานได้, Syn. function, operate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
operable(ออพ'เพอระเบิล) adj. กระทำได้,ใช้การได้,ทำหารผ่าตัดได้., See also: operability n. operably adv., Syn. feasible
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
rich text formatรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแอสกีใช้ตัวย่อว่า rtf (อ่านว่า อาร์ทีเอฟ) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
rtfอาร์ทีเอฟ <คำอ่าน>ย่อมาจาก rich text format เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
serviceable(เซอ'วิสวะเบิล) adj. มีประโยชน์,ใช้การได้,ใช้สอยได้,ให้ความช่วยเหลือ,ใช้ทน,ใช้ได้ดี., See also: serviceability n. serviceably adv.
workable(เวิร์ค'คะเบิล) adj. ใช้การได้,ใช้สอยได้,เป็นไปได้,จัดการได้, See also: workability n. workableness n. workably adv.
working(เวิร์ค'คิง) n. การทำงาน,การปฏิบัติการ,การกระทำ,งาน,การใช้แรงงาน,ชุดทำงาน,กระบวนการทำให้วัตถุเป็นรูปร่าง adj. เกี่ยวกับการทำงาน,ซึ่งได้ผล,ซึ่งใช้การได้,ซึ่งปฏิบัติการ,ส่งเสริมการทำงาน,เกี่ยวกับการใช้แรงงาน,เกี่ยวกับชุดทำงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
workable(adj) สามารถทำงานได้,ใช้การได้,ซึ่งทำให้สำเร็จได้
working(adj) ซึ่งทำงาน,ซึ่งใช้การได้,ซึ่งได้ผล,เกี่ยวกับการทำงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)

German-Thai: Longdo Dictionary
funktionsfähig(adj adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top