Search result for

โสเภณี

(49 entries)
(0.0428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โสเภณี-, *โสเภณี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โสเภณี[N] prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count unit: คน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Child prostitutesโสเภณีเด็ก [TU Subject Heading]
Prostitutesโสเภณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's a prostitute.เธอเป็น... โสเภณี Lucky Thirteen (2008)
House, you are a drug addict, you go to prostitutes, you can't be judgmental.เฮาส์ คุณติดยา คุณไปเป็นโสเภณี Lucky Thirteen (2008)
No way I'm a drug addict but you completely buy that I fell in love with a prostitute?ไม่มีทางฉันเป็นคนติดยา แต่นายจ่ายทั้งหมด และฉันตกหลุมรัก กับโสเภณี Lucky Thirteen (2008)
"Hero at the brothel"'สุภาพบุรุษในแดนโสเภณีPortrait of a Beauty (2008)
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
After the execution tomorrow, the temples and brothels will be quiet for a whileหลังการสำเร็จโทษวันพรุ่งนี้ ทั้งวัดทั้งซ่องโสเภณี คงจะได้สงบไปอีกพักใหญ่ Portrait of a Beauty (2008)
[A number of senior members of the government resigned] [following revelations about the activities at Sonia Bern's brothel]สมาชิกอาวุโสของรัฐบาล จำนวนนึงได้ลาออก เมื่อมีการเปิดเผยถึงการไปเที่ยว ที่โรงโสเภณีของโซเนีย เบิร์น The Bank Job (2008)
And I a whore. Do you really wish that for me?แล้วหม่อมชั้นก็กลายเป็นโสเภณี ฝ่าบาทอยากให้สิ่งนั้นเกิดกับหม่อมชั้นรึเพคะ? The Other Boleyn Girl (2008)
So the Boleyn whores.นี่เอง... .... นังโสเภณีตระกูลโบลีน The Other Boleyn Girl (2008)
No, we're whores.ไม่ เรามันโสเภณี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I used to use this little gun when I was a prostitute.ฉันเคยใช้ปืนจิ๋วนี่ตอนที่เป็นโสเภณี Pineapple Express (2008)
Hey we got a fucking whore in the room!เรามีโสเภณีอยู่ในห้องนี้ด้วย Pathology (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot   FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg. - inj.) ; pute [f] (vulg. - inj.) ; catin [f] (fam. - vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam. - vx) ; poule [f] (fam. - vx) ; fille de joie [f] (vx)
โสเภณีชาย[n.] (sōphēnīchāi) EN: male prostitute   
โสเภณีอ่อนวัย[n. exp.] (sōphēnī øn wai) EN: young prostitute   FR: jeune prostituée [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
whore(n) โสเภณี เช่น Discusses sex and prostitution during early modern England, and it is particularly helpful in understanding a whore’s status, how a whore is represented. , S. prostitute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawd[N] โสเภณี (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม), Syn. prostitution
chippy[N] โสเภณี (คำสแลง), Syn. prostitute
courtesan[N] โสเภณี (ระดับสูง), See also: หญิงบริการ
harlot[N] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงแพศยา, Syn. prostitute, whore
prostitute[N] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, Syn. bawd, whore
call girl[SL] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, นางทางโทรศัพท์
tom[SL] โสเภณี (ที่ยืนขายตัวตามถนน)
slattern[N] โสเภณี
slut[N] โสเภณี (คำหยาบ), See also: หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์, Syn. whore
streetwalker[N] โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. prostitute, strumpet, whore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bordel(บอร์'เดิล) n. โรงโสเภณี,ซ่อง
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี
call girln. นางทางโทรศัพท์,โสเภณี
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
courtesan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute
courtezan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute
disorderly housen. บ้านโสเภณี,สถานที่การพนัน
doxy(ดอค'ซี) n. ความคิดเห็น,ทฤษฎี,ความคิดเห็นทางศาสนา,ภรรยาลับ,หญิงชู้,โสเภณี, Syn. doxie

English-Thai: Nontri Dictionary
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี
cathouse(n) ซ่องโสเภณี
courtesan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
courtezan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
prostitution(n) การเป็นโสเภณี,การขายตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top