ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โภคิน

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โภคิน-, *โภคิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โภคิน[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคิน[N] snake, See also: serpent, Syn. งู, นาค, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคิน[N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคิน[N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โภคิน, โภคีน. ผู้บริโภค
โภคิน, โภคีงู, นาค
โภคิน, โภคีคนมั่งมี, คนมีสมบัติ
โภคิน, โภคีนายบ้าน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top