ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสดงเจตนา

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสดงเจตนา-, *แสดงเจตนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงเจตนา[V] intent to, See also: aim at, stretch out for, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
แสดงเจตนา[V] disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To show you our goodwill, you should vote one of you to be allowed to go in town daily and bring 3 kilos of potatoe...yeah?เพื่อแสดงเจตนาที่ดีของเรา คุณควรเลือกตัวแทนหนึ่งคน เราจะยอมให้เขาเข้าไปในเมืองทุกวัน The Pianist (2002)
Now, the government would like to return it to the Shanghai Museum as a sign of good faith to the Chinese people.รัฐบาลอังกฤษต้องการส่งคืนพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาดีที่มีต่อชาวจีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- from his public duty... - What's the matter, love?ท่านนายกบอล์ดวินอาจไม่ยอมรับ แต่ฮิตเลอร์แสดงเจตนาชัดเจนแล้ว The King's Speech (2010)
We can't appear vindictive.เราไม่สามารถแสดงเจตนาร้ายได้ Scarlet Ribbons (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jettanā) EN: intent to ; aim at ; stretch out for   
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jettanā) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention   FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
show good faith[IDM] แสดงเจตนาดี
show one's hand[IDM] เปิดเผยเจตนา, See also: แสดงเจตนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top