Search result for

แผน

(139 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผน-, *แผน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผน[CLAS] division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
แผน[N] division, See also: subdivision, Count unit: แผนก, Thai definition: ส่วนราชการที่แยกจากกอง
แผน[N] division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้, Count unit: แผนก, Thai definition: ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
แผนการ[N] plan, See also: stratagem, plot, design, scheme, project, Syn. แนวทาง, เป้าหมาย, หลัก, กลยุทธ์, กำหนดการ, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count unit: แผนการ, แผน, Thai definition: แผนตามที่กำหนดไว้
แผนการ[N] plan, See also: scheme, method, program, proposal, Syn. กลยุทธ์, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count unit: แผน, Thai definition: แผนตามที่กะกําหนดไว้
แผนที่[N] map, Example: การกำหนดสีลงไปเพื่อแยกแยะส่วนต่างๆ ของแผนที่ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก, Count unit: แผ่น, เล่ม, Thai definition: ภาพเขียนย่อแสดงที่ตั้งภูมิประเทศ พื้นดิน แม่น้ำ ฝั่งทะเลและอื่นๆ
แผนผัง[N] diagram, See also: plan, layout, scheme, plot, Example: หน้าบันไดเลื่อนจะมีแผนผังบอกที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนชั้นนั้น, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบเขียนย่อหรือขยายจากสิ่งของต่างๆ
แผนภาพ[N] diagram, See also: chart, drawing, figure, graph, Example: ตรงนี้ผู้สอนอธิบายให้ได้ใจความอย่างสั้นๆ ด้วยแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อน, Count unit: แผ่น, Thai definition: ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว
แผนภูมิ[N] chart, Example: น้องกำลังฝึกสร้างแผนภูมิในคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองาน, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผนที่ เส้น หรือ ตารางที่ทำขึ้นเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แผนใหม่[ADJ] new, See also: novel, modern, latest, Example: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย, Thai definition: แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนน. สิ่งที่กำหนดถือเป็นแนวดำเนิน เช่น วางแผน, แบบ, ตำรา, เช่น แผนโบราณ แผนปัจจุบัน.
แผนน. เรียกพระพรหม ว่า ขุนแผน เช่น ขุนแผนแรกเอาดินดูที (แช่งนํ้า).
แผน(ผะแหฺนก) น. ส่วนย่อย
แผนพวก, หมู่
แผนส่วนราชการที่รองมาจากกอง เช่น แผนกสารบรรณ แผนกคลัง.
แผนการน. แผนตามที่กะกำหนดไว้.
แผนงานน. แผนที่วางไว้เป็นแนวในการดำเนินการ.
แผนที่น. แบบที่เขียนย่อจากพื้นดิน บอกแม่นํ้า ฝั่งทะเล และอื่น ๆ.
แผนผังน. แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่าง ๆ เช่น ตึก เรือน.
แผนภาพน. ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schemeแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planแผน, ผัง, แผนผัง, แผนงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
help deskแผนกช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coding schemeแผนการเข้ารหัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling schemeแผนการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
numbering planแผนกำหนดเลขหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
population programmeแผนงานประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family planning programmeแผนงานวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social welfare programmeแผนงานสวัสดิการสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chartแผนภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mapแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acquisition departmentแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chartแผนภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mapแผนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Financing programmeแผนงานจัดหาเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Aid programmeแผนงานให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Cadastral mapแผนที่โฉนด [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And how exactly are you planning to do that? By showing up.และนายมีแผนอ่ะไร/ฉันจะทำให้ดูเอง New Haven Can Wait (2008)
Hey, mom. Change of plans.เฮ้ แม่ค่ะ เปลี่ยนแผน New Haven Can Wait (2008)
What you want gets trumped by what I want. Plan "b."หนูต้องการความกล้าหาญที่จะทำ แผน บี New Haven Can Wait (2008)
Uh, with--with its world-class english department,อืม มันคงเป็นระดับโลกในแผนกอังกฤษ New Haven Can Wait (2008)
What happened to your master plan,เกิดอะไรขึ้นกับแผนการหลัก New Haven Can Wait (2008)
In the lit department for pseudonymous sex?ในแผนก"เซ็กส์ที่ใช้นามปากกา"งั้นหรอ? New Haven Can Wait (2008)
Your new plan to get my attention?หรือเป็นแผนเรียกร้องความสนใจจากฉัน? New Haven Can Wait (2008)
That we don't have to do things that way. I don't understand.เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์/หนูไม่เข้าใจค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Or was it your plan all along just to get me out of the way?หรือมันจะเป็นแผนเขี่ยฉันออกวะ New Haven Can Wait (2008)
I should have insisted on more structure years ago.แม่ควรจะวางแผนโครงสร้างชีวิตของลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะ Chuck in Real Life (2008)
Well, if you're plotting against chuck bass,ถ้าเธอวางแผนจัดการกับชัค แบส Pret-a-Poor-J (2008)
What was your plan-- take my daughter clubbingแผนของคุณเมื่อก่อนคืออะไร- - พาลูกฉันไปคลับ There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผน[n.] (phaēn) EN: stratagem ; plot ; conspiracy   FR: stratagème [m] ; complot [m] ; conspiration [f]
แผน[n.] (phaēn) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint   FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
แผน[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision   FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m] ; rayon [m]
แผน[n.] (phanaēk) EN: [classifier : departments, sections or divisions of an organization]   FR: [classificateur : départements, divisions ou services d'une organisation]
แผนกการตลาด[n. exp.] (phanaēk kāntalāt) EN: marketing department   
แผนกการบัญชี[n. exp.] (phanaēk kān banchī) EN: accounting department   
แผนกการเงิน[n. exp.] (phanaēk kānngoen) EN: financing departement   
แผนกขาย [n. exp.] (phanaēk khāi) EN: sale section   
แผนกคลอด[n.] (phanaēk khløt) EN: gynecology   FR: gynécologie [f]
แผนกตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (phanaēk trūat khon khao meūang) EN: immigration department   FR: services de l'immigration [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
roadmap(n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., S. plan, strategic plan,
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
branch[N] สาขา, See also: แผนก, Syn. office
chart[N] ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
chart[N] แผนที่, See also: แผนที่การบิน, แผนที่ทะเล, ผังอากาศ, Syn. map
conspiracy[N] แผนการ, See also: แผนที่คิดไว้, Syn. plot
counterplan[N] แผนโต้กลับ
counterplan[N] แผนสำรอง
department[N] แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
design[N] โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan, project, scheme
desk[N] แผนก, See also: ฝ่าย, กอง, Syn. bureau, agency, branch, department
diagram[N] แผนภาพ, See also: ไดอะแกรม, แผนผัง, Syn. chart, sketch, layout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
americana(อะเมริแคน' นะ) n. หนังสือหรือแผนที่ที่เกี่ยวกับอเมริกา, สิ่งสะสมดังกล่าว
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd

English-Thai: Nontri Dictionary
atlas(n) สมุดแผนที่
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
cabal(n) คนซ่องสุมกัน,แผนร้าย
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
ceremony(n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน
chart(n) แผนภูมิ,แผนที่,แผนผัง,บัญชี,ตาราง,แผนภาพ
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flow chartแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน
helpdeskแผนกให้ความช่วยเหลือ เช่น รับแจ้ง หรือ ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า
portolan chart[พอร์โทลาน ชาร์ท] (n ) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)
sparkline (n ) แผนภูมิชนิดหนึ่ง ใช้เส้นและจุดเพื่อร่วมกันแสดงข้อมูล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内科[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
図式[ずしき, zushiki] (n) แผนการ โครงการ แผนภูมิ ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆ, See also: R. 大要
外科[げか, geka] (n) แผนกศัลยกรรม
戦略[せんりゃく, senryaku] (n) แผน, แผนการรบ, ยุทธวิธี, See also: S. 戦法,
方策[ほうさく, housaku] (n) แผนการ
暫定案[ざんていあん, zanteian] (n) แผนการชั่วคราว
計画[けいかく, keikaku] (n) แผน,โครงการ
長期計画[ちょうきけいかく, choukikeikaku] (n) แผนระยะยาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
パレート図[ぱれーとず, paretozu] แผนภูมิพาเลโต้ (พาเลโต้=ชื่อคน)
特性要因図[とくせいよういんず, tokuseiyouinzu] (n ) แผนภูมิก้างปลา
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
国家経済・社会開発計画[こっかけいざい・しゃかいかいはつけいかく, kokkakeizai . shakaikaihatsukeikaku] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
[ぶ, bu] Thai: แผน
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] Thai: แผนกวิเทศสัมพันธ์ English: liaison department
人材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] Thai: แผนกพัฒนาบุคคลากร English: Career Development Dept.
[ず, zu] Thai: แผนภาพ English: figure (e.g. Fig 1)
[か, ka] Thai: แผนEnglish: section
[か, ka] Thai: แผนEnglish: department
事業[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
地図[ちず, chizu] Thai: แผนที่ English: map
予定[よてい, yotei] Thai: แผน English: plans (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน , See also: vorhaben
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
vorsehen(vt) |sah vor, hat vorgesehen| วางแผน, คาดการณ์ เช่น Mit wem hast du vorgesehen, zur Party zu gehen? เธอคาดว่าจะไปงานปาร์ตี้กับใคร, See also: S. plannen,
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน , See also: aufwenden
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,

French-Thai: Longdo Dictionary
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top