ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แก่นสาร

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก่นสาร-, *แก่นสาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่นสาร[N] substance, See also: permanency, essence, essential, theme, Syn. สาระ, เนื้อหา, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ, Example: การอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเป็นแก่นสารเท่าใดนัก, Thai definition: สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก่นสารน. สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll not believe this idiocy.พี่จะไม่เชื่อเรื่องไร้แก่นสารนี่ Wuthering Heights (1992)
But not substantiated.- แต่ไม่มีแก่นสาร A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Substantial.มีแก่นสาร Up in the Air (2009)
Frankly, we were hoping the N.S.A. would provide us an analysis of the ring that was a little more substantial.พูดกันตรงๆ เราคาดหวังไว้ว่า ทางศูนย์ฯจะทำให้เราได้ ในการวิเคราะห์เรื่องแหวน ได้อย่างมีแก่นสาระกว่านี้ Believe (2009)
You like it when I live like I'm out of my mind.คุณอยากให้ผมมีชีวิตอย่างไร้แก่นสาร Episode #1.7 (2010)
Are you trying to show that you're not a flake?จะโชว์ว่าตัวเองไม่ได้ไร้แก่นสารเหรอ Love & Other Drugs (2010)
I hadn't had a cigarette in six hours, hadn't eaten, so... abstemious and tidy?ยานี้มันยังไงกัน? อยู่อย่างไร้แก่นสารไม่ได้เหรอ? ผมไม่ได้สูบบุหรี่มา 6 ชั่วโมงแล้ว ไม่ได้กินอะไรเลยด้วย Limitless (2011)
And not one of them has real substance.ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเลยแม้แต่นิดเดียว You've Fallen for Me (2011)
None that mattered, anyway.ไม่มีแก่นสารในชีวิต ฉันมันก็แค่คนขี้แพ้คนนึง Crucible (2013)
And what's the substance of our acquaintance?แล้วอะไรคือ แก่นสารของการรู้จักกันของเรา T2 Trainspotting (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essence[N] แก่น, See also: แก่นสาร, สาระ, เนื้อหา, ใจความ, สารัตถะ, เนื้อหาสำคัญ, สาระสำคัญ, Syn. basis, core, nature
flavour[N] ใจความ, See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ, Syn. essence, character, feel
quintessence[N] แก่นสาร, See also: หัวกะทิ, หัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gist(จิสทฺ) n. ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น, Syn. pith,substance
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ,ไม่มีตัวตน,ไร้แก่นสาร,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
inwardness(อิน'เวิร์ดนิส) n. ความในใจ,ความรู้สึกในใจ,ความหมายที่ลึกซึ้ง,แก่นสาร,ธาตุแท้
juice(จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น), Syn. liquid,fluid,serum
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
pap(แพพ) n. หัวนม,อาหารอ่อนสำหรับทารกหรือคนไข้,สิ่งที่ไร้แก่นสาร
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force

English-Thai: Nontri Dictionary
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน,ไม่เป็นแก่นสาร,ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ
pith(n) ไส้,แก่น,ไขสันหลัง,แก่นสาร,ประเด็นสำคัญ
pithily(adv) อย่างมีแก่นสาร,อย่างคมขำ,อย่างแหลมคม
pithy(adj) เต็มไปด้วยแก่นสาร,คมขำ,แหลมคม
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehen in(vi) |bestand, hat bestanden, in +D| 1) คือ, มี...เป็นเหตุผล เช่น Seine Last besteht darin, dass er die Schulden gemacht, sie aber nie bezahlt hat. 2) มีเนื้อหาเป็น, มี...เป็นแก่นสาร เช่น Sein Leben besteht in dem Glauben, dass die Welt einmal besser wird., Seine Aufgabe besteht darin, die Königin zu beschützen., See also: S. etw. als Inhalt haben, gebildet werden durch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top