ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหตุฉุกเฉิน

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหตุฉุกเฉิน-, *เหตุฉุกเฉิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุฉุกเฉิน[N] emergency, Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, Example: ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องช่วยกันแก้ไขทันที, Thai definition: เรื่องที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand there's an emergency.ฉันเข้าใจว่ามีเหตุฉุกเฉิน Airplane! (1980)
-In an emergency, even you can do it.ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแม้คุณ สามารถทำมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Gas emergency.รับแจ้งเหตุฉุกเฉินครับ A Short Film About Love (1988)
It's an emergency!มันเหตุฉุกเฉินHocus Pocus (1993)
Get outta here. I got a medical emergency.หลบไป ผมมีเหตุฉุกเฉินนะ Junior (1994)
- 911 emergency.- 911 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ Léon: The Professional (1994)
This is a national emergency.นี่เป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อชาติ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Security, move emergency response team into position.การรักษาความปลอดภัย, ย้ายทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินในตำแหน่ง Contact (1997)
I want that emergency response team up on the gantry. Now! Stage One Alert!ฉันต้องการที่ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินขึ้น ไปบนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ตอนนี้! Contact (1997)
Miiier, come in. We have an emergency.-มีเหตุฉุกเฉิน Event Horizon (1997)
- Sir, there is no emergency.- ไม่มีเหตุฉุกเฉินครับ Titanic (1997)
Cal, what are you doing? We're in the middle of an emergency. What's going on?แคล จะทำอะไร เรากำลังมีเหตุฉุกเฉินนะ Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exigence(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigency(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity

English-Thai: Nontri Dictionary
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
exigency(n) เหตุด่วน,เหตุฉุกเฉิน,เรื่องด่วน,ความจำเป็น

German-Thai: Longdo Dictionary
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top