Search result for

เส้น

(136 entries)
(0.0645 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เส้น-, *เส้น*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
axonemeเส้นกลางของ chromosome

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้น[N] line, Syn. สาย, แถว, แนว, Example: ในปัจจุบันได้มีผู้ประดิษฐ์ปากกาแสงใช้สำหรับเขียนเส้นบนจอโทรทัศน์เป็นภาพต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่มีความยาว แต่ไม่มีความกว้างและความหนา
เส้น[N] nerve, See also: nerve vessel, Syn. เส้นประสาท, Example: คุณยายมักจะว่าจ้างให้หมอนวดเหยียบคลึงคลายเส้นให้, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นสายในร่างกาย เป็นทางเดินของเลือดและเส้นประสาทของร่างกาย
เส้น[CLAS] unit of length equal to 40 metres, Example: บริเวณใกล้องค์พระปฐมเจดีย์มีคลองยาว 448 เส้น ชื่อว่า คลองเจดีย์บูชา, Thai definition: ชื่อมาตราวัด 20 วา เป็น 1 เส้น
เส้น[CLAS] numerative noun of road, long thing, Syn. สาย, Example: ถนนบางเส้นก็ยาว บางเส้นก็สั้น แต่ไปถึงที่เดียวกันช้าหรือเร็วเท่านั้น, Thai definition: ลักษณะนามของสิ่งที่มีลักษณะยาว เป็นแถว เป็นแนว
เส้นชัย[N] goal, See also: aim, Example: การที่เขาถึงเส้นชัยก่อนเพื่อน ก็เพราะว่าเขามีความอุตสาหะในการทำธุรกิจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง, Thai definition: จุดที่ประสบความสำเร็จ
เส้นชัย[N] finish line, Example: นักวิ่งของไทยเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร, Thai definition: แนวที่กำหนดเป็นเขตสิ้นสุดการแข่งขันกีฬา
เส้นตรง[N] straight line, Syn. ทางตรง, Example: ระยะวัดเป็นเส้นตรงจากกรุงเทพฯ ไปฮ่องกงไม่ถึงพันไมล์
เส้นตาย[N] deadline, Example: สวีเดนจะยังคงยืนยันเส้นตายที่จะเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2553 อย่างแน่นอน, Thai definition: วันเวลาที่กำหนดเป็นขั้นเด็ดขาด
เส้นทาง[N] route, See also: way, course, line, passage, path, Syn. ทาง, วิถีทาง, , Example: ตลอดเส้นทางที่แม่น้ำหวงเหอที่ไหลผ่าน ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสมัยโบราณของจีน, Count unit: เส้น, Thai definition: ทางสัญจร
เส้นประ[N] dashed line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ _ _ _

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เส้นน. สิ่งที่มีลักษณะเป็นสาย แถว แนว ที่ไม่จำกัดความยาว เช่น เส้นผม เส้นขน เส้นโลหิต
เส้นเส้นเลือด เส้นเอ็น และเส้นประสาท
เส้นรอยที่ปรากฏเป็นทางบนพื้นเป็นแนว เช่น เส้นขอบฟ้า
เส้นชื่อมาตราวัด ๒๐ วา เป็น ๑ เส้น
เส้นสิ่งซึ่งมีแต่ความยาว ไม่มีความกว้างและความหนา.
เส้นกระแสน. เส้นวัดที่ดินทำด้วยหวายหรือเหล็กเป็นต้น.
เส้นขนานน. เส้นตรงคู่ใด ๆ ซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากันโดยตลอด
เส้นขนานเส้นหรือวงกลมเล็กบนผิวโลกที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร ซึ่งจุดทุกจุดบนเส้นนี้มีค่าละติจูดเท่ากัน, เรียกเต็มว่า เส้นขนานละติจูด.
เส้นจมน. อาการที่เส้นเลือดถูกกล้ามเนื้อที่ตึงแข็งกดให้อยู่ลึกลงไปกว่าปรกติ.
เส้นชัยน. เส้นที่กำหนดไว้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่ไปถึงก่อนเป็นผู้ชนะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
line at infinityเส้น ณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
streak; stripeเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chord; cordเส้น, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cord; chordเส้น, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strandเส้น, ใย, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle line of main channelเส้นกลางร่องน้ำใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventrimesonเส้นกลางหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
median nerve; costa; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
midrib; costa; median nerveเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cellulose fiberเส้นใยเซลลูโลส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyesyer fiberเส้นใยโพลิเอสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phillips curveเส้นโค้งฟิลลิปส์ [เศรษฐศาสตร์]
Dietary fiber เส้นใยอาหาร [TU Subject Heading]
East-West Economic Corrideor (Asia)เส้นทางเชื่อมสายตะวันตก-ตะวันออก (เอเชีย) [TU Subject Heading]
Esophageal and gastric varicesเส้นเลือดหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโป่งพอง [TU Subject Heading]
Fibersเส้นใย [TU Subject Heading]
Fiber in human nutritionเส้นใยอาหาร [TU Subject Heading]
Nanofibersเส้นใยนาโน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The captain. We blow off the formal visit craกัปตัน เราเจอพายุเข้าในเส้นทาง New Haven Can Wait (2008)
Line.ล้ำเส้นNew Haven Can Wait (2008)
Mom can't let these guys choose her life for heแม่ไม่ปล่อยให้ผู้ชายพวกนั้นเลือกเส้นทางชีวิตให้เธอหรอก Chuck in Real Life (2008)
Tangled up in my hair.ที่คลอเคลียกับเส้นผม Pret-a-Poor-J (2008)
I ran his photo through every surveillance camera north of 60 degrees latitude.ฉันหาภาพของเขาผ่านกลัองค้นหา ที่เส้นรุ้ง60องศาทางตอนเหนือทุกตัว Odyssey (2008)
Change course. We're going to Montana.เปลี่ยนเส้นทาง เราจะไปมอนทาน่า Odyssey (2008)
And there's symmetrical 45 degree scarring on these walls.และมีเส้นสูง 45 องศาอยู่บนกำแพงด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Yet, we have E-34 drag lines as well.แต่เราก็เห็นเส้นนำ E-34 นะ Dead Space: Downfall (2008)
Plot a course for Earth. We're getting the hell out of here.ตั้งเส้นทางกลับโลกเราจะไปกันแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
Wouldn't cover vasculitis.คงไม่รวมการอักเสบของเส้นเลือด Not Cancer (2008)
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้น[n.] (sen = sēn) EN: thread ; string ; rope ; bar ; stripe   FR: fil [m] ; bandelette [f]
เส้น[n.] (sen = sēn) EN: line   FR: ligne [f] ; tracé [m]
เส้น[X] (sen = sēn) EN: sen (unit of length equal to 40 meters)   FR: sen (unité de longueur égale à 40 m) [m]
เส้น[n.] (sen = sēn) EN: [classifier : rope ; hair ; thread ; string ; drawn lines ; roads]   FR: [classificateur : fils, ficelles, cordes ; cheveux ; traits ; routes]
เส้นกลาง[n. exp.] (sen klāng) EN: center line   FR: ligne centrale [f]
เส้นก๋วยเตี๋ยว[n. exp.] (sen kuaytīo) EN: rice noodles   FR: nouilles [fpl]
เส้นขนาน[n. exp.] (sen khanān) EN: parallel lines   FR: lignes parallèles [f] ; parallèles [fpl] ; parallèle [m]
เส้นขอบฟ้า[n. exp.] (sen khøpfā) FR: horizon [m] ; ligne d'horizon [f]
เส้นข้าง[n. exp.] (sen khāng) EN: sideline ; touchline = touch-line   FR: ligne de touche [f]
เส้นจันท์[n. exp.] (sen jan) EN: narrow rice noodles ; Chanthaburi noodles   

English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air lane[N] เส้นทางการบิน, Syn. airway
airway[N] เส้นทางบิน, Syn. air lane
aorta[N] เส้นเลือดใหญ่ที่นำเลือดออกจากหัวใจด้านซ้าย
aperture[N] เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อง, See also: เส้นผ่าศูนย์กลางของรู
apothem[N] เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
artery[N] เส้นทางหลัก, Syn. highway, main road
artery[N] เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
axis[N] แกน, See also: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว, Syn. axle, pole, shaft
bar[N] แถบ, See also: เส้น, ลำ, ริ้ว, Syn. stripe
baseline[N] เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา, See also: (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
aorta(n) เส้นเลือดใหญ่
arc(n) ความโค้ง,เส้นโค้ง
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด,เห็นเส้นเลือด
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6
brain attack (n ) เส้นเลือดในสมองแตก
broken line (n) เส้นประ
gridline (n) เส้นตารางในโปรแกรม Microsoft Excel
lateral line (n name ) เส้นข้างลำตัวของปลา
vasoconstriction (n) เส้นเลือดตีบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ビーフン[びーふん, bi-fun] (n) เส้นหมี่ขาว อาจจะหมายรวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า
人生航路[じんせいこうろ, jinseikouro] เส้นทางเดินของชีวิต
円周[えんしゅう, enshuu] (n) เส้นรอบวง
平行線[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน
曲線[きょくせん, kyokusen] (n) เส้นโค้ง
直径[ちょっけい, chokkei] (n) เส้นผ่านศูนย์กลาง
直線[ちょくせん, chokusen] (n) เส้นตรง
経度[けいど, keido] (n) เส้นแวง, See also: A. 緯度,
総武線[そうぶせん, soubusen] (n name) เส้นทางรถไฟสายโซบุของ JR (Japanese Railway) วิ่งระหว่างโตเกียวกับชิบะ สัญลักษณ์ใช้สีเหลือง (ข้อมูล พฤศจิกายน 2546)
締め切り[しめきり, shimekiri] (n) เส้นตาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
磁束[じそく, jisoku] (n) เส้นแรงแม่เหล็ก
血管[けっかん, kekkan] (n) เส้นเลือด
ルート[るーと, ruto] เส้นทาง ช่องทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] Thai: เส้นทาง ทางผ่าน English: route
水平線[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

German-Thai: Longdo Dictionary
Weg(n) |der, pl. Wege| เส้นทาง, See also: die Route
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
gerade(adj) ตรง, เป็นเส้นตรง
Weg(n) |der, pl. Wege| ถนนเส้นเล็กๆ, ซอย, See also: die Gasse
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
Kurve(n) |die, pl. Kurven| เส้นโค้ง, ทางโค้ง เช่น in die Kurve fahren

French-Thai: Longdo Dictionary
chemin(n) n.m. เส้นทาง
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top