ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เที่ยงคืน

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เที่ยงคืน-, *เที่ยงคืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยงคืน[N] midnight, Example: หลายคนไม่พอใจที่ไม่ได้กินหลังเที่ยงคืน ในที่สุดเลยต้องอนุโลมให้ขายได้ตลอดเวลา, Thai definition: เวลากึ่งกลางคืน คือ 24.00 น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ The Great Dictator (1940)
I don't understand it. This crazy midnight supper...ฉันไม่เข้าใจ มื้อเย็นตอนเที่ยงคืน บ้าสิ้นดี... The Great Dictator (1940)
Now, I've got a coach load leaving at midnight.ตอนนี้ฉันได้มีการโหลดโค้ช ออก ในเวลาเที่ยงคืนPinocchio (1940)
Come, the coach departs at midnight.มาโค้ชออกเดินทางในเวลา เที่ยงคืน Pinocchio (1940)
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน 12 Angry Men (1957)
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
I'm just sittin' here at midnightฉันนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เที่ยงคืน Phantasm (1979)
Maybe we could, say, meet... around midnight?บางทีเราอาจจะเจอ ประมาณเที่ยงคืน The Blues Brothers (1980)
Last night at midnight they took Gandhiji from us.เที่ยงคืนก่อน พวกเขาจับตัวคานธีไป Gandhi (1982)
The person who is going to be killed, Will not live beyond midnight.ผู้ที่จะต้องถูกฆ่าตาย ,จะไม่มีผู้ใดรอดพ้นเที่ยงคืนไปได้. Return of the Condor Heroes (1983)
We do have to leave now, but we'll be back around midnight.พ่อต้องไปเดี๋ยวนี้แล้ว / แต่เราจะกลับมาราวๆเที่ยงคืน Labyrinth (1986)
It's midnightเที่ยงคืนแล้ว 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงคืน [X] (thīeng kheūn) EN: midnight ; 12.00 p.m.   FR: minuit [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
midnight(มิด'ไนทฺ) n. เที่ยงคืนเวลา24.00น.
p.m.หลังเที่ยง,ช่วงเวลาระหว่างเที่ยงวันกับเที่ยงคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
midnight(n) เที่ยงคืน

German-Thai: Longdo Dictionary
Uhr(n) นาฬิกา ที่หมายถึง หน่วยที่ใช้บอกเวลา เช่น 24 Uhr เวลาเที่ยงคืน
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top